8 października w Sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie odbyło się kolejne spotkanie sołtysów.

Wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak zaprosił na nie przedstawicielkę Nadleśnictwa Nidzica, która opowiedziała o bioasekuracji i zwalczaniu ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń). Podkreśliła, że zarówno nasza gmina, jak i powiat znajdują się w strefie żółtej i nie stwierdzono u nas przypadku zarażenia, ale lepiej zachować środki ostrożności. Na koniec swojej prezentacji zaznaczyła, że każdy przypade3k padłego dzika należy zgłaszać, pod żadnym pozorem go nie dotykać, a miejsce, w którym znajduje się padłe zwierzę oznaczyć.

Następnie głos zabrał skarbnik Piotr Radziewicz, który omówił kwestię funduszu sołeckiego na 2020 rok. – Przepisy cały czas się zmieniają i my musimy się do tego dostosowywać, a dzieląc środki z funduszu musicie pamiętać, że mogą być one przeznaczone jedynie na realizowanie zadań własnych gminy – mówił. Zaznaczył, że zarówno on, jak i inni pracownicy urzędu są do dyspozycji sołtysów. – Jeśli macie jakieś wątpliwości, pytajcie – zaznaczył.

Na koniec omówiono możliwość pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Aby złożyć wniosek konieczne jest jednak określenie ilości odpadów, jaką chcemy zutylizować.

Rolników z terenu Gminy Kozłowo zainteresowanych dofinansowaniem usuwania folii rolniczych, prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu pod nr tel. 89 625 08 25.

GALERIA:

18 września odbyło się XIV posiedzenia rady Gminy. Ślubowanie złożyła radna Agnieszka Chylińska, która wygrała wybory uzupełniające. Radni podjęli również szereg uchwał.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, gminny komisarz wyborczy- Edyta Kosewska wręczyła nowej radnej  zaświadczenie o wyborze na radną. Wójt Marek Wolszczak wręczył jej natomiast kwiaty, życząc udanej współpracy.

Radni podjęli szereg uchwał dotyczących dzierżawy nieruchomości, w tym tych położonych w miejscowości Kownatki. Zatwierdzili również regulamin wynagradzania nauczycieli, podjęli uchwałę w sprawie nadania nowego Sztandaru Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Kozłowie oraz poboru podatków w drodze inkaso.

GALERIA:

17 września odbyło się II posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. Radni omówili sprawy bieżące oraz dowiedzieli się jak funkcjonuje Rada Seniorów w Nidzicy oraz Nidzicki Uniwersytet III Wieku.

Niedawno otrzymali akty mianowania na radnych i od razu wzięli się ostro do pracy. Kozłowsy seniorzy na swoją II sesję zaprosili nidzickich organizacji działających na rzecz seniorów. Halina Pyszko, przewodnicząca Rady Seniorów w Nidzicy opowiedziała, co udało im się zrealizować w czasie tej kadencji. – Naszym największym osiągnięciem jest utworzenie Nidzickiej Karty Seniora, z czego jesteśmy bardzo dumni. Mamy duże doświadczenie i różne pomysły, które często przedstawiamy władzy, ale niestety w większości wypadków nie są one realizowane – jak np. pchli targ – opowiadała przewodnicząca.

Ryszard Kumelski, członek zarządu NUTW przybliżył natomiast szczegóły działalności Uniwersytetu. Mówił o lektoratach językowych, pisaniu różnych projektów, wyjazdach na basen, działalności kabaretu, zespołu tanecznego czy chóru.  – Nasze stowarzyszenie liczy ponad 130 członków, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyście wy również do nas dołączyli – zachęcał.

Po wystąpieniach gości głos zabrał wójt Marek Wolszczak. Przedstawił radnym sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, omówił  realizowane inwestycje oraz zachęcił do współpracy. Przewodniczący Rady Gminy Alicja Hołubowicz zaznaczyła, że liczy na współpracę z radą seniorów przy opiniowaniu budżetu oraz w innych bieżących sprawach. – Zachęcam państwa do udziału w zebraniach sołeckich, na których rozdysponowuje się fundusz sołecki. Możecie tam zgłosić swoje potrzeby i współdecydować na co przeznaczane są te środki – mówiła.

Na koniec omówiono sprawy bieżące. Rozmawiano o drogach i działalności Klubu Seniora w Szkotowie.  

GALERIA:

zajecia muzyczne

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie przystąpiła do projektu „Mała książka – wielki człowiek”. Zapraszamy dzieci urodzone w latach 2013-2016 do odwiedzenia biblioteki.
Mali czytelnicy otrzymają Wyprawkę Czytelniczą czyli: książkę „Pierwsze czytanki dla…”, poradnik dla rodziców „Książką połączeni czyli, przedszkolak idzie do biblioteki” i Kartę Małego Czytelnika.
Dziecko, gdy odwiedzi bibliotekę i wypożyczy chociaż jedną książkę z księgozbioru dziecięcego, każdorazowo otrzyma naklejkę na Kartę. Każde dziecko, które uzbiera 10 naklejek, otrzyma imienny dyplom, potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania.

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. AGRO SHOW od lat postrzegane jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. ZAPRASZAMY!!! 19 - 22 WRZEŚNIA!

Agroshow to również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu rolnicy przybywający na AGRO SHOW podczas 4 dni Wystawy mają możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Mogą też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą.

AGRO SHOW to największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie. W 2018 roku przypadła 20-ta edycja wystawy. Impreza na stałe wpisała się do kalendarza wystaw rolniczych i co roku gromadzi wszystkie czołowe krajowe i światowe marki maszyn i urządzeń rolniczych.

Każdego roku na wystawie prezentuje się ok. 800 firm w szeroko pojętej branży rolniczej. Każdy kto liczy się w branży i chce spotkać się ze swoimi klientami obecny jest na AGRO SHOW. Wystawcami są krajowi producenci maszyn rolniczych, a także przedstawicielstwa wszystkich czołowych światowych marek maszynowych. To wystawa także dla producentów nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firm z sektora finansowego, producentów wyposażenia budynków inwentarskich i innych branż związanych z rolnictwem. 

Wśród 800 wystawców blisko 120 to firmy z zagranicy.

Wystawę każdego roku odwiedza blisko 140 tysięcy rolników.

Dofinansowanie do przyjazdu zorganizowanej grupy rolników.

Organizatorem przyjazdu może być każdy podmiot.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jak co roku przyznaje dofinansowanie do przyjazdu zorganizowanej grupy osób na wystawę AGRO SHOW.

Dopłata następuje do każdego zgłoszonego autokaru. O jej wysokości decyduje miejsce wyjazdu – wg tabeli załączonej poniżej. Za miejsce wyjazdu grupy uznawana jest siedziba organizatora (powiat).

Aby uzyskać najwyższą kwotę dofinansowania należy zarejestrować się on-line do dnia 6 września wypełniając poniższy formularz.

Po dniu 6 września wysyłane będą e-mailem potwierdzenia zgłoszenia grupy wraz z numerem rezerwacji. Szczegółowe zasady dofinansowania znajdą Państwo w regulaminie, który znajduje się poniżej.

UWAGA!!! – dofinansowanie dla szkół możliwe jest wyłącznie w piątek tj. 20.09.2019.

Aby zgłosić grupę prosimy o wypełnienie poniższego formularza KLIKNIJ TUTAJ

§1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Organizatorem imprezy pod nazwą „Dzień Ziemi Kozłowskiej“ jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniach 27/28 lipca 2019 roku na terenie imprezy w Kownatkach.

3. Przebywanie na terenie imprezy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4. Uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenia słuchu. Podczas imprezy będą używane światła stroboskopowe.

§2 KONTROLA i ZACHOWANIE

1. Każda z osób przebywających na terenie imprezy jest zobowiązana zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu innych osób.

2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Policji, służby porządkowej i służby informacyjnej organizatora oraz spikera.

3. Organizator imprezy wobec osób uczestniczących ma prawo (zarówno przy wejściu na teren imprezy, jak i w trakcie imprezy) do:

- kontroli zawartości bagażu i odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w §3 niniejszego regulaminu;

- wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – usunięcia ich z terenu imprezy;

- ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa ludzkiego, a także chronionego mienia.

4. Organizator imprezy odmówi wstępu na teren imprezy lub usunie z terenu imprezy osoby:

- u których stwierdzono posiadanie przedmiotów, o których mowa w §3 niniejszego regulaminu;

- będące pod widocznym wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych podobnie działających środków;

- zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie bądź w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;

- odmawiające poddaniu się czynnościom, o których mowa w §2 pkt. 3 regulaminu.

§3 ZAKAZY

1. Zabrania się wnoszenia na imprezę oraz posiadanie przez osoby w niej uczestniczące broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi, materiałów pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych w opakowaniach szklanych dowolnej pojemności, środków odurzających, substancji psychoaktywnych oraz innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia innych uczestników imprezy.

2 Zabrania się rzucania przedmiotami, rozniecania otwartego ognia, niszczenia mienia znajdującego się na terenie imprezy.

3. Zakazuje się wprowadzania psów na teren imprezy.

4. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy rowerów, motorowerów oraz skuterów.

5. Zakazuje się używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa naruszającego dobre obyczaje oraz obrażania jakichkolwiek osób.

6. Zabrania się wchodzenia w specjalnie wydzielone obszary nieudostępniane przez organizatora imprezy dla uczestników (scena i jej zaplecze, stanowisko realizacyjne akustyka, itp.).

7. Na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia oraz spożywania napojów alkoholowych w szklanych opakowaniach.

8. Zakazuje się załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie imprezy i terenie do niej przyległym, poza specjalnie w tym celu ustawionymi toaletami stałymi i przenośnymi.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Osoby naruszające niniejszy Regulamin zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji.

2. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności.

§5 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu wzięcia udziału w imprezie pod nazwą „Dzień Ziemi Kozłowskiej“ w Kownatkach (dalej impreza) jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie, ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Administratora, z dopiskiem IOD.

  3. Administrator będzie publikował zdjęcia oraz zapisy filmowe w celu udokumentowania przebiegu imprezy oraz informowania o podejmowanych przez siebie działaniach. Udział w imprezie jest dobrowolny i oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku przez Administratora. Przetwarzanie będzie realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  4. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do czasu usunięcia materiałów fotograficznych lub wideo przez Administratora.

  5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak partnerzy lub współorganizatorzy wydarzenia.

  7. Odbiorcą danych osobowych będzie każdy kto zapozna się ze zdjęciem lub zapisem filmowym opublikowanym na stronie internetowej www.kozlowo.pl lub na profilu Facebook : Dom Kultury , Gmina Kozlowo. Dane będą również ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem lub realizującym zadania na jego rzecz, np. dostawcy oprogramowania w celu zapewnienia prawidłowości jego działania.

  8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

  9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.

  10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że dane nie są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.

 

 

 

Po kilku rozmowach wójta Marka Wolszczaka z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowej i przeprowadzeniu analiz ekonomicznych dotyczących gazyfikacji gminy Kozłowo udało się osiągnąć cel. Podłączenie sieci gazowej zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej 545 jest możliwe. Przedstawiciele gazownictwa przyznają, że są gotowi do rozpoczęcia inwestycji już w 2020 roku.

Mieszkańcy domów  jednorodzinnych i małych podmiotów gospodarczych (moc urządzeń grzewczych do 100 kW włącznie) powinni złożyć wniosek do 10 m3/h POBIERZ - Wniosek_do_10m3.pdf

Wniosek powyżej 10 m3/h dotyczy większych podmiotów gospodarczych, bloków oraz kotłowni zbiorczych (moc urządzeń powyżej 100 kW) POBIERZ  Wniosek_pow._10m3.pdf

Wypełnione wnioski należy przesłać listownie do Polskie Spółki Gazowej na adres: ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn lub złożyć osobiście w punkcie w Działdowie, który mieści się przy ul. Generała Józefa Hallera 32.

Po zweryfikowaniu ilości zgłoszeń spółka podejmie decyzję o realizacji przedsięwzięcia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Polskiej Spółki Gazowej (punkt w Działdowie)

ul. Generała Józefa Hallera 32, tel. ul. Generała Józefa Hallera 32.

 

plakat Dni Kozłowa 2019

17 lipca w Sali narad Urzędu Gminny w Kozłowie odbyła się I sesja Gminnej Rady Seniorów. Radni wybrali spośród siebie przewodniczącą, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

Obrady, do momentu wybrania przewodniczącego, prowadził radny senior – Andrzej Nowak, który przedstawił porządek sesji oraz przeprowadził pierwsze głosowanie. Wójt Marek Wolszczak wręczając akty nadania, pogratulował radnym oraz życzył owocnej współpracy.

Kandydaturę Anny Krzysztyniak na przewodniczącą rady, przegłosowano jednogłośnie. Tak samo było w przypadku wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

Przewodnicząca – Anna Krzysztyniak

Wiceprzewodniczący – Ryszard Krzykowski

Wiceprzewodniczący – Roman Zmysłowski

Sekretarz – Bożena Judycka

Po zamknięciu obrad radni powiedzieli kilka słów o sobie, o swoich zainteresowaniach oraz o tym, dlaczego zdecydowali się kandydować.

Skład Rady Seniorów w Kozłowie

Anna Danuta Krzysztyniak

Halina Brodzińska

Teresa Bartwicka

Ryszard Krzykowski

Krystyna Krzyżak

Roman Zmysłowski

Andrzej Nowak

Bernarda Klimczak

Hanna Siemińska

Edward Sobotka

Tadeusz Świecik

Mieczysława Głogowska

Danuta Barańska

Danuta Sadowska

Janusz Cycen

Rajmund Ratajczyk

Danuta Dobies

Bożena Judycka

Jadwiga Rakowska

Jolanta Konarzewska

GALERIA: