20.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kozłowie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy w godzinach 8:30–11:00

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego; telefon: 89 512 54 86

 

,,Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020"1

W myśl obowiązującej od 3 listopada zmiany ustawy o dodatku węglowym, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania pod warunkiem podjęcia przez gospodarstwa domowe kroków formalnych prowadzących do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania (dopełnienie niezbędnych formalności wiąże się z wyodrębnieniem samodzielności lokalowej – t.j. sporządzenie dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji budynku z zaznaczonymi na rzutach odpowiednich kondygnacji lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w celu uzyskania zaświadczenia ze Starostwa o samodzielności lokalu; posiadając zaświadczenie o samodzielności lokalu, należy dokonać wyodrębnienia lokalu w drodze aktu notarialnego, który będzie podstawą do założenia nowej księgi lokalowej).

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000 zł mające zrekompensować wzrost cen węgla i uchronić obywateli przed ubóstwem energetycznym.

WAŻNE: Gospodarstwa domowe, których wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia z uwagi na ten sam adres zamieszkania mogą ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy w Kozłowie w pokoju nr 24 lub dzwoniąc pod nr tel. 89 625 08 22.

Informujemy, że z dniem 3 listopada weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

W związku z tym od dnia 08.11.2022r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na zakup węgla po cenie nie wyższej niż 2000 zł/t.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego.

Wymogiem jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i spełnienie warunków określonych w ww. ustawie. Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla po cenach preferencyjnych. O wyniku weryfikacji i rozpatrzenia wniosku urząd będzie informował telefonicznie każdego wnioskodawcę na numer telefonu podany we wniosku.

Osoby, które wyraziły chęć zakupu węgla składając Deklarację i chcą nadal dokonać zakupu zobowiązane są do złożenia wniosku.

 Formularz wniosku dostępny poniżej lub do pobrania w formie papierowej w siedzibie Urzędu.

Formularz wniosku.docx - pobierz

Formularz wniosku.pdf - pobierz

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ( 89 625 08 22 / 89 625 08 33) lub w Urzędzie Gminy pok.24.

Wnioski należy składać w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres skrytki podawczej Urzędu Gminy w Kozłowie.

Zgodnie z poleceniem władz centralnych Gmina Kozłowo realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi wyłącznie w wypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej.

Profilaktyka jodowa - BROSZURA INFORMACYJNA - ZOBACZ

 Poniżej podajemy do publicznej wiadomości wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy, w zależności od miejsca zameldowania (wg sołectw):

Lp.

Lokalizacja punktu dystrybucji

Właściwość miejscowa dla sołectwa:

1.

Gminny Punkt Dystrybucji Tabletek Jodowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie

ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo

tel. 89 626 08 34

Wydawanie tabletek jodowych do Punktów Wydawania Tabletek Jodowych na terenie Gminy Kozłowo

2.

Punkt Wydawania Tabletek Jodowych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie

Ul. Szkolna 6, 13-124 Kozłowo

Tel. 89 626 70 26

Kozłowo, Sarnowo, Sątop, Zabłocie Kozłowskie, Zakrzewko, Zakrzewo

3.

Punkt Wydawania Tabletek Jodowych

Szkoła Podstawowa w Rogożu

Rogóż 4, 13-124 Kozłowo

Tel. 89 626 70 84

Dziurdziewo, Gołębiewo, Kamionki, Rogóż, Sławka Mała, Sławka Wielka, Wierzbowo

4.

Punkt Wydawania Tabletek Jodowych

Szkoła Podstawowa w Szkotowie

Szkotowo 51, 13-124 Kozłowo

Tel. 89 626 80 31

Browina, Januszkowo, Kownatki, Lipowo, Michałki, Rodowo, Siemianowo, Szkotowo, Turowo, Turówko

5.

Punkt Wydawania Tabletek Jodowych

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Zaborowo 2, 13-124 Kozłowo

Tel. 89 626 70 68

Bartki, Cebulki, Górowo, Kadyki, Krokowo, Niedanowo, Pielgrzymowo, Szkudaj, Szymany, Ważyny, Wola, Zaborowo, Zalesie

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić, aby otrzymać preparat.

W przypadku wystąpienia zagrożenia akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu ze względów medycznych zostaną objęci mieszkańcy do 60. roku życia oraz uchodźcy i turyści przebywający na terenie Gminy Kozłowo.

Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

 • dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)

 • dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu)

 • dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu)

 • noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)

 • kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Gminy Kozłowo. Dopiero wówczas nastąpi rozpoczęcie akcji wydawania tabletek. Do tego momentu punkty dystrybucyjne będą nieczynne, więc udawanie się do nich w celu uzyskania tabletek z jodkiem potasu jest bezcelowe.

Z informacji, które otrzymujemy z administracji rządowej, wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak, z ostrożności, należy się do niego wcześniej przygotować.

Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów, o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, lokalnych mediach oraz stronie internetowej gminy i w mediach społecznościowych.

 Pamiętajmy! Przyjmowanie jodku potasu w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie, nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. W obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia też, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela.

 

WAŻNE!

Przydział tabletek otrzymanych przez gminy został dokonany w oparciu o informacje zawarte w odpowiednich rejestrach (wg informacji o zameldowaniach na danym terenie), zaś w przypadku wystąpienia potrzeby ich dystrybucji, analogicznie dokonany zostanie przydział pomiędzy poszczególnymi sołectwami (wg stanu osobowego sołectwa na dany dzień)

Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w ulotce dołączonej do informacji.

ZASADY ODBIORU TABLETEK Z JODKIEM POTASU W PUNKTACH DYSTRYBUCYJNYCH NA TERENIE GMINY KOZŁOWO (WYŁĄCZNIE PO URUCHOMIENIU WW. PROCEDURY).

 1. Do punktu dystrybucyjnego należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

 2. Wydawanie tabletek z jodkiem potasu następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia. Możliwy jest odbiór przez osobę pełnoletnią dla kilkorga członków rodziny po złożeniu odpowiedniego oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela punktu dystrybucyjnego.

 3. W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zameldowanym w Gminie Kozłowo.

 4. Każdy może otrzymać przydziałową dawkę jodku potasu tylko raz, z zastrzeżeniem, iż jedna osoba może otrzymać wyliczoną ilość tabletek dla członków rodziny (po udokumentowaniu ilości członków rodziny poprzez złożenie oświadczenia) pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 5. Osobom wydającym tabletki z wyjątkiem personelu medycznego nie wolno podawać ich do spożycia osobie zainteresowanej. Osoby w punkcie wydawania tebletek uprawnione są do sprawdzenia tożsamości zgłaszających się osób i wydania im odpowiedniej ilości tabletek.

 6. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.

 7. Wszelkie próby destabilizacji pracy punktu wydawania preparatów jodowych rozwiązywać będą organy Policji.

Szanowni Mieszkańcy
Uprzejmie informuję, że kierując się troską i odpowiedzialnością za wspólnotę samorządową, gmina Kozłowo włączy się w proces dystrybuowania węgla.
Aktualnie procedowana ustawa wymaga działań poprzedzających, co znacznie usprawni ten proces.
Dlatego też proszę o pilne tj. do dnia 25.10.2022 roku (wtorek) do godz. 10.00 dostarczenie do tut. Urzędu (sekretariat lub pok. 24) wypełnionej deklaracji.
Deklaracja dotyczy osób fizycznych w gospodarstwach domowych, które spełniają warunki do dodatku węglowego.
Deklaracja nie stanowi wiążących prawnie zobowiązań. Pełni jedynie dopełnienie obowiązku przekazania informacji (wstępnego zapotrzebowania) o liczbie i rodzaju paliwa do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Deklaracja do pobrania poniżej na stronie lub w Urzędzie Gminy w Kozłowie.
Wójt Gminy Kozłowo
/-/ Marek Wolszczak