W myśl obowiązującej od 3 listopada zmiany ustawy o dodatku węglowym, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania pod warunkiem podjęcia przez gospodarstwa domowe kroków formalnych prowadzących do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania (dopełnienie niezbędnych formalności wiąże się z wyodrębnieniem samodzielności lokalowej – t.j. sporządzenie dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji budynku z zaznaczonymi na rzutach odpowiednich kondygnacji lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w celu uzyskania zaświadczenia ze Starostwa o samodzielności lokalu; posiadając zaświadczenie o samodzielności lokalu, należy dokonać wyodrębnienia lokalu w drodze aktu notarialnego, który będzie podstawą do założenia nowej księgi lokalowej).

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000 zł mające zrekompensować wzrost cen węgla i uchronić obywateli przed ubóstwem energetycznym.

WAŻNE: Gospodarstwa domowe, których wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia z uwagi na ten sam adres zamieszkania mogą ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy w Kozłowie w pokoju nr 24 lub dzwoniąc pod nr tel. 89 625 08 22.