Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+):

Terminy wypłat świadczeń w okresie zasiłkowym/świadczeniowym 2018/2019

Wypłaty świadczeń rodzinnych

Wypłaty świadczeń wychowawczych 500+

Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego

23.01.2019

24.01.2019

23.01.2019

24.01.2019

23.01.2019

24.01.2019

22.02.2019

25.02.2019

22.02.2019

25.02.2019

22.02.2019

25.02.2019

22.03.2019

25.03.2019

22.03.2019

25.03.2019

22.03.2019

25.03.2019

23.04.2019

24.04.2019

23.04.2019

24.04.2019

23.04.2019

24.04.2019

23.05.2019

24.05.2019

23.05.2019

24.05.2019

23.05.2019

24.05.2019

24.06.2019

25.06.2019

24.06.2019

25.06.2019

24.06.2019

(dla wszystkich miejscowości)

23.07.2019

24.07.2019

23.07.2019

24.07.2019

23.07.2019

24.07.2019

22.08.2019

23.08.2019

22.08.2019

23.08.2019

23.08.2019

(dla wszystkich miejscowości)

23.09.2019

24.09.2019

23.09.2019

24.09.2019

23.09.2019

24.09.2019

23.10.2019

24.10.2019

I – dzień wypłat dla miejscowości - Bartki, Górowo, Kadyki, Kozłowo, Krokowo, Sarnowo, Sątop, Szkudaj, Wola, Zabłocie Kozłowskie , Zakrzewko, Zakrzewo.

II – dzień wypłat dla miejscowości – Browina, Cebulki, Dziurdziewo, Gołębiewo, Januszkowo, Kamionki, Kownatki, Lipowo, Michałki, Niedanowo, Pielgrzymowo, Rodowo, Rogóż, Siemianowo, Sławka Mała, Sławka Wielka, Szkotowo, Szymany, Turowo, Turówko, Ważyny, Wierzbowo, Zaborowo, Zalesie.

 

Terminy wypłat świadczeń z pomocy społecznej na rok 2019

Wypłaty w kasie Banku Spółdzielczego w Kozłowie

Przelewy na konta osobiste

styczeń 2019 r.

23.01.2019 r.

styczeń 2019 r.

21.01.2019 r.

luty 2019 r.

22.02.2019 r.

luty 2019 r.

20.02.2019 r.

marzec 2019 r.

22.03.2019 r.

marzec 2019 r.

20.03.2019 r.

kwiecień 2019 r.

23.04.2019 r.

kwiecień 2019 r.

19.04.2019 r.

maj 2019 r.

23.05.2019 r.

maj 2019 r.

20.05.2019 r.

czerwiec 2019 r.

24.06.2019 r.

czerwiec 2019 r.

19.06.2019 r.

lipiec 2019 r.

23.07.2019 r.

lipiec 2019 r.

19.07.2019 r.

sierpień 2019 r.

22.08.2019 r.

sierpień 2019 r.

20.08.2019 r.

wrzesień 2019 r.

23.09.2019 r.

wrzesień 2019 r.

20.09.2019 r.

październik 2019 r.

23.10.2019 r.

październik 2019 r.

21.10.2019 r.

listopad 2019 r.

22.11.2019 r.

listopad 2019 r.

20.11.2019 r.

grudzień 2019 r.

20.12.2019 r.

grudzień 2019 r.

20.12.2019 r.

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie po raz kolejny przystąpił do realizacji Podprogramu FEAD 2018.

 

We wtorek 4 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie odbyły się warsztaty, których tematem było zdrowe żywienie, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności oraz edukacja ekonomiczna.
Warsztaty dla podopiecznych ośrodka pobierających żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa poprowadzili na zlecenie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie Pani Grażyna Kondek i Pan Jacek Panas.

 ---------------------------------------------------------------------------------

Najbliższe terminy wydawania żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie:
Rejon I - Kozłowo, Lipowo, Sławka Mała- 01.04.2019r.
Rejon II - Turowo, Turówko, Sławka, Wielka, Gołębiewo, Kownatki, Michałki, Browina, Zakrzewo, Rogóż- 03.04.2019r.
Rejon III - Zaborowo, Niedanowo, Zalesie, Szymany, Ważyny, Zakrzewko, Pielgrzymowo, Krokowo, Cebulki, Sątop, Wola, Bartki, Górowo, Szkudaj - 02.04.2019r.
Rejon IV - Sarnowo, Wierzbowo, Dziurdziewo, Kamionki, Siemianowo, Januszkowo, Szkotowo, Zabłocie Kozłowskie - 02.04.2019r.

  ---------------------------------------------------------------------------------

 

Informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz nowego Podprogramu 2018 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

CZAS REALIZACJI PODPROGRAMU 2018
sierpień 2018 roku – maj 2019 roku

osobom zainteresowanym uczestnictwem w PO PŻ Podprogram 2018 wydawane są skierowania przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.

KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ ODBIORCY
Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (dochód nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej) tj.:

1 402 zł. dla osoby samotnej,
1 056 zł. dla osoby pozostającej w rodzinie,

- zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 2018 roku.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Poza wydawaniem żywności w ramach programu prowadzone są działania towarzyszące.

Wszelkich informacji dotyczących kwalifikowania do Programu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.

 

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji wójt Marek Wolszczak odwiedził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, aby podziękować wszystkim pracownikom.

– Dziękuję za wysiłek i serce, jakie wkładacie w waszą codzienną pracę. Mam nadzieję, że mimo trudności, jakie napotykacie, praca przynosi wam satysfakcję - mówił Marek Wolszczak. Wójt złożył na ręce kierownik Elżbiety Świgoń wiązankę, a każdemu pracownikowi wręczył symbolicznego kwiatka.  

– Życzę nam, aby dalsza współpraca gminy i GOPS-u przebiegała tak przykładnie, jak do tej pory – dodał.

GALERIA:

 

        

Stypendium socjalne przyznawane jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kozłowo na wniosek:
- rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia;
- dyrektora szkoły.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
do otrzymania stypendium socjalnego wynosi:
- 514 zł. netto – obowiązuje do 30 września 2018 r.,
- 528 zł netto – obowiązuje od 1 października 2018 r.

ZŁÓŻ WNIOSEK - ZOBACZ

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  

Świadczenie "Dobry Start" zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Świadczenie dobry start przysługuje:

  • rodzicom,

  • opiekunom faktycznym,

  • opiekunom prawnym,

  • rodzinom zastępczym,

  • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

  • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

  • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko,

  • osobom uczącym się – raz w roku.

Wnioski o świadczenie przyjmowane i realizowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo- -terapeutycznej.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia w formie tradycyjnej czyli papierowej.

UWAGA! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Szczegółowych informacji na temat przepisów w zakresie świadczenia wychowawczego udzielą pracownicy GOPS w Kozłowie pod nr tel. (89) 625-08-46.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” - zobacz