UWAGA!

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz z pomocy społecznej:

Terminy wypłat świadczeń

Wypłaty świadczeń rodzinnych
w okresie zasiłkowym 2021/2022

Wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ w okresie świadczeniowym 2021/2022

 

Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z pomocy społecznej w okresie świadczeniowym 2021/2022

22.10.2021

25.10.2021

22.10.2021

25.10.2021

20.10.2021

23.11.2021

24.11.2021

23.11.2021

24.11.2021

19.11.2021

16.12.2021

17.12.2021

16.12.2021

17.12.2021

15.12.2021

24.01.2022

25.01.2022

24.01.2022

25.01.2022

20.01.2022

23.02.2022

24.02.2022

23.02.2022

24.02.2022

21.02.2022

23.03.2022

24.03.2022

23.03.2022

24.03.2022

21.03.2022

22.04.2022

25.04.2022

22.04.2022

25.04.2022

20.04.2022

 

23.05.2022

24.05.2022

23.05.2022

24.05.2022

20.05.2022

23.06.2022

24.06.2022

 

20.06.2022

22.07.2022

25.07.2022

 

20.07.2022

 

23.08.2022

24.08.2022

 

19.08.2022

23.09.2022

26.09.2022

 

20.09.2022

24.10.2022

25.10.2022

   

 

I – dzień wypłat dla miejscowości - Bartki, Górowo, Kadyki, Kozłowo, Krokowo, Sarnowo, Sątop, Szkudaj, Wola, Zabłocie Kozłowskie, Zakrzewko, Zakrzewo.

II – dzień wypłat dla miejscowości – Browina, Cebulki, Dziurdziewo, Gołębiewo, Januszkowo, Kamionki, Kownatki, Lipowo, Michałki, Niedanowo, Pielgrzymowo, Rodowo, Rogóż, Siemianowo, Sławka Mała, Sławka Wielka, Szkotowo, Szymany, Turowo, Turówko, Ważyny, Wierzbowo, Zaborowo, Zalesie.

 

Do 22 października 2021 roku samorządy mogą składać do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego  - wnioski o dotacje w ramach programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 oraz programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022.

Opieka wytchnieniowa oraz asystent osoby niepełnosprawnej – to dwa Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Osoby, które chciałyby skorzystać z tych form pomocy lub zapytać o szczegóły dotyczące zasad wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie tel. (89) 625 08 34.

1. Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - poprzez ich czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie ich osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne  – w ramach przewidzianych limitów czasowych.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie tel. (89) 625 08 34.
GOPS przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:
• ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną
• wymaga wysokiego poziomu wsparcia
• stale przebywa w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

GOPS bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.


2. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022
Program skierowany do osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci poniżej 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Program ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym (podejmowaniu aktywności społecznych i przeciwdziałania ich dyskryminacji).
Do zadań Asystenta należą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury, instytucji i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także pomoc w robieniu zakupów i w załatwianiu spraw urzędowych.
Gmina przyznaje usługę asystenta na podstawie karty zgłoszenia do programu. W przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Wszelkie informacje i zgłoszenia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, ul. Nidzicka 31; lub pod numerem telefonu: (89) 625 08 34

Osoby korzystające z pomocy w postaci żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2020 będą mogły odebrać paczki żywnościowe.

Prosimy o odbiór żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie w niżej wymienionych terminach z zachowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, zachowanie bezpiecznej odległości).

07 września 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Magdalena Kordalska

08 września 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Barbara Mańka

Rejon II: Turowo, Turówko, Gołębiewo, Browina, Michałki, Zakrzewo, Kownatki, Sławka Wielka, Rogóż, Dziurdziewo.

09 września 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Krystyna Mular 

Rejon III: Szymany, Pielgrzymowo, Niedanowo, Zakrzewko, Zaborowo, Krokowo, Cebulki, Ważyny, Wola, Bartki, Górowo, Zalesie, Szkudaj, Sątop.

10 września 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Krystyna Mular

Rejon IV: Szkotowo, Januszkowo, Sarnowo, Siemianowo, Kamionki, Wierzbowo, Zabłocie Kozłowskie.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie informuje, iż od dnia 01.07.2021 r. wnioski o świadczenie Dobry Start (300+) będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: 22 560 16 00.
 
Od lipca wnioski będzie można składać wyłącznie przez Internet (forma papierowa zostanie zlikwidowana).
 
Jak składać wnioski?
 
Z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.
 
Od 1 lipca można, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:
  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • przez portal PUE ZUS.
 
Wnioski będzie można składać do 30 listopada.
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021  r. w prawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 poz. 1092)