Do 16 listopada 2023 roku samorządy mogą składać do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego  - wnioski o dotacje w ramach programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2024.

Opieka wytchnieniowa to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Osoby, które chciałyby skorzystać z tej formy pomocy lub zapytać o szczegóły dotyczące zasad wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie tel. (89) 625 08 34.

1. Opieka wytchnieniowa - edycja 2024 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 
 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub 
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. 

 
Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
 
Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie tel. (89) 625 08 34.
 
GOPS przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która: 
 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną 
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia 
 • stale przebywa w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego. 
 
GOPS bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

Osoby korzystające z pomocy w postaci żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2021 będą mogły odebrać paczki żywnościowe.

Prosimy o odbiór żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie w niżej wymienionych terminach.

17 lipca 2023 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Magdalena Kordalska

Rejon I: Kozłowo, Lipowo, Sławka Mała.

17 lipca 2023 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Agnieszka Malonek

Rejon IV: Szkotowo, Januszkowo, Sarnowo, Siemianowo, Kamionki, Wierzbowo, Zabłocie Kozłowskie.

18 lipca 2023 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Ewelina Zakrocka

Rejon II: Turowo, Turówko, Gołębiewo, Browina, Michałki, Zakrzewo, Kownatki, Sławka Wielka, Rogóż, Dziurdziewo.

18 lipca 2023 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Aleksandra Bogacka

Rejon III: Szymany, Pielgrzymowo, Niedanowo, Zakrzewko, Zaborowo, Krokowo, Cebulki, Ważyny, Wola, Bartki, Górowo, Zalesie, Szkudaj, Sątop.

 

 

Gorący posiłek w szkolnej stołówce przysługuje dzieciom, w których rodzinach dochód nie przekracza 1200 zł na osobę

4

Do 10 listopada 2022 roku samorządy mogą składać do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego  - wnioski o dotacje w ramach programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 oraz programu

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

Opieka wytchnieniowa oraz asystent osoby niepełnosprawnej – to dwa Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Osoby, które chciałyby skorzystać z tych form pomocy lub zapytać o szczegóły dotyczące zasad wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie tel. (89) 625 08 34.


1. Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - poprzez ich czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie ich osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne  – w ramach przewidzianych limitów czasowych. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.


Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie tel. (89) 625 08 34.


GOPS przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną

 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia

 • stale przebywa w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

GOPS bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

 

2. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Program skierowany do:

 1. osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

 2. oraz dzieci poniżej 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym (podejmowaniu aktywności społecznych i przeciwdziałania ich dyskryminacji).
Do zadań Asystenta należą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury, instytucji i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także pomoc w robieniu zakupów i w załatwianiu spraw urzędowych.

Gmina przyznaje usługę asystenta na podstawie karty zgłoszenia do programu. W przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.


Wszelkie informacje i zgłoszenia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, ul. Nidzicka 31; lub pod numerem telefonu: (89) 625 08 34