Deklaracja dostępności Portal Informacyjny Gminy Kozłowo

Gmina Kozłowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Informacyjny Gminy Kozłowo.

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-06-04
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Pliki PDF, DOC itp. - staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.
  • Grafiki i zdjęcia nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karol Malonek.
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 896250828

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kozłowo
  • Adres: ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 896250833

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Do budynku Urzędu Gminy w Kozłowie prowadzi jedno wejście od strony ulicy Mazurskiej bez obszaru kontroli.
  • Do wejścia prowadzą schody wraz z podjazdem dla wózków, który umożliwia wejście do części parterowej.  Załatwienie interesantów ze szczególnymi potrzebami odbywa się na parterze budynku po przywołaniu odpowiedniego pracownika.
  • Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych na wózku.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
  • Brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
  • W pobliżu budynku znajdują się 2 parkingi samochodowe z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  • Na stronie internetowej można skorzystać z przełącznika rozmiaru tekstu.
  • Na stronie internetowej zastosowano kolorystykę uwzględniając odpowiedni dobór kontrastów.