80 lat temu na Wołyniu doszło do strasznych zbrodni. 11 lipca 1943 roku był punktem kulminacyjnym rzezi wołyńskiej, akcji masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery (OUN-B), Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) oraz ukraińską ludność cywilną. Tego dnia zaatakowano 99 miejscowości.

Oddając hołd zamordowanym Polakom delegacja pracowników Urzędu Gminy w Kozłowie wraz z Prezesem Eko-Kozłowo zapaliła znicz pod tablicą poświęconą ofiarom tej zbrodni, która znajduje się przed kozłowskim kościołem

📢 Ruszyła XXII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH dla tegorocznych MATURZYSTÓW‼️💚
❗️Rekrutacja do Programu przebiega online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie 𝐨𝐝 𝟕 𝐥𝐢𝐩𝐜𝐚 𝐝𝐨 𝟏𝟖 𝐬𝐢𝐞𝐫𝐩𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫𝐨𝐤𝐮.
Ubiegać się może każdy tegoroczny maturzysta, który:
🍀 pochodzi ze wsi lub niewielkiej miejscowości
🍀 jest członkiem niezamożnej rodziny
🍀 uzyska na maturze odpowiednią ilość punktów
🍀 zostanie przyjęty na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich w roku akademickim 2023/2024.
Poza tym kandydat musi spełnić jeden z poniższych warunków:
🔰 być dzieckiem byłego pracownika PGR,
🔰 być uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole średniej,
🔰 należeć do rodziny wielodzietnej lub być wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
🔰 posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.
👇Więcej informacji znajdziesz na stronie👇
lub w Oddziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie pod numerami telefonu (89) 52-48-895, (89) 52-48-935, (89) 52-48-865

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać osobom, które:
- pełniły funkcję sołtysa na odstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym przez okres co najmniej 2 kadencji i nie krócej niż 8 lat;
- osiągnęły wiek 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni);
- nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.
Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r.
Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające liczbę kadencji oraz okres pełnienia tej funkcji;
2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstw skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. Wówczas wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o spełnieniu tego wymogu, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.
Wnioski o potwierdzenie ilości kadencji oraz lat sprawowania funkcji sołtysa można składać w Urzędzie Gminy w Kozłowie.

148 450,00 zł – dokładnie tyle pozyskaliśmy dla jednostek OSP z naszej gminy. To jednak nie koniec, bo do rozstrzygnięcia zostało jeszcze kilka konkursów.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak odpowiedzialna i ważna jest praca strażaków. Do ratowania mienia, a nawet życia ludzkiego niezwykle istotne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu. – W związku z tym, że budżet gminy nie jest z gumy, staramy się szukać środków i programów zewnętrznych - wyjaśnia wójt Marek Wolszczak. Poszukiwania są całkiem „owocne”. Kolejny rok z rzędu pozyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie. Na zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego otrzymaliśmy w sumie 30 tys. zł; 10 tys. zł jednostka ze Szkotowa i po 5 tys. zł druhowie z Kozłowa, Januszkowa, Sarnowa i Krokowa.

Rozstrzygnięto również konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tzw: Mały Strażak 2023. Na zakup sprzętu nasze jednostki pozyskały w sumie 118 450,00 zł;  OSP - 24 700,00 zł, OSP Sarnowo - 18 750,00 zł i po 25 000,00 zł- OSP Kozłowo, Januszkowo i Krokowo.

Złożyliśmy jeszcze wnioski w innych konkursach. Czekamy na ich rozstrzygnięcie.

26 czerwca w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie odbyła się LXXXI sesja rady gminy.

Po omówieniu przez wójta raportu stanie gminy radni jednomyślnie przegłosowali wotum zaufania. Następnie wysłuchali sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za 2022 rok, opinii RIO oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej. Na końcu udzielili wójtowi Markowi Wolszczakowi absolutorium. – Dziękuję za jednomyślność, ale podziękowania należą się również pracownikom urzędu, kierownikom jednostek oraz ich pracownikom, a także sołtysom i wam drodzy radni. To nasz wspólny sukces, na który ciężko pracowaliśmy cały ubiegły rok – mówił wójt.

GALERIA:

W zgiełku codziennych aktywności często zapominamy o własnym zdrowiu. Zachęcamy, aby w okresie wakacji pomyśleć o nadrobieniu zaległości w badaniach profilaktycznych. Jeśli tylko będzie okazja, poświęćmy kilka minut na mammografię w Ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi

W bezpłatnym badaniu w ramach programu NFZ mogą wziąć udział Panie od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków:

  • nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte Panie, u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Badania jest finansowane przez NFZ, można je wykonać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Zapraszamy do mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED:

Kozłowo – 18 lipca w godzinach od 8.30 do 11.00 przy Gminnym Centrum Kultury,  ul. Nidzicka 31

Zachęcamy do regularnych badań i dbania o swoje zdrowie. Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi. Pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi, a wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości udział w programie zapewnia szybką ścieżkę diagnostyki i leczenia, a dzięki stałemu monitoringowi usprawniamy kontakt z placówkami prowadzącymi dalszą diagnostykę i przyspieszamy ewentualne konieczne leczenie.

Rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44 , 22 338 19 60 lub poprzez formularz  http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD  z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. Prosimy o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mammografii i Programu Profilaktyki Raka Piersi znajdziecie Państwo na stronie www.mammo.pl.

Informacje o innych badaniach z zakresu diagnostyki obrazowej na stronie www.luxmed-diagnostyka.pl

mammo

festyn cebulki1Zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Ośrodkwa Wsparcia Rolnictwa - Oddział w Olsztynie

Szkoły Podstawowe w Szkotowie i Zaborowie zapraszają na półkolonie pełne atrakcji. Ich zorganizowanie za tak niską cene jest możliwe dzięki pozyskanemu przez szkoły dofinansowaniu z Fundacji KPMG.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie - 16 000 zł dofinansowania

Szkoła Podstawowa w Szkotowie - 20 000 zł dofinansowania

polkolonie szkotowo

polkolonie zaborowo

Zapraszamy
18 czerwca
Nidzica, plac nad jeziorkiem miejskim
Program:
10:00 – otwarcie biura gry, rozdanie numerów i pakietów startowych
11:30 – rodzinna rozgrzewka
12:00 – wspólny start – rozpoczęcie gry
15:30- rozpoczęcie festynu – występy artystyczne, atrakcje dla najmłodszych, przekąski dla uczestników, rozdawanie medali
17:00 – finał gry (ogłoszenie zwycięzców, rozdanie i losowanie nagród)
18:00 – kino plenerowe