W myśl obowiązującej od 3 listopada zmiany ustawy o dodatku węglowym, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania pod warunkiem podjęcia przez gospodarstwa domowe kroków formalnych prowadzących do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania (dopełnienie niezbędnych formalności wiąże się z wyodrębnieniem samodzielności lokalowej – t.j. sporządzenie dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji budynku z zaznaczonymi na rzutach odpowiednich kondygnacji lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w celu uzyskania zaświadczenia ze Starostwa o samodzielności lokalu; posiadając zaświadczenie o samodzielności lokalu, należy dokonać wyodrębnienia lokalu w drodze aktu notarialnego, który będzie podstawą do założenia nowej księgi lokalowej).

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000 zł mające zrekompensować wzrost cen węgla i uchronić obywateli przed ubóstwem energetycznym.

WAŻNE: Gospodarstwa domowe, których wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia z uwagi na ten sam adres zamieszkania mogą ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy w Kozłowie w pokoju nr 24 lub dzwoniąc pod nr tel. 89 625 08 22.

Informujemy, że z dniem 3 listopada weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

W związku z tym od dnia 08.11.2022r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na zakup węgla po cenie nie wyższej niż 2000 zł/t.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego.

Wymogiem jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i spełnienie warunków określonych w ww. ustawie. Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla po cenach preferencyjnych. O wyniku weryfikacji i rozpatrzenia wniosku urząd będzie informował telefonicznie każdego wnioskodawcę na numer telefonu podany we wniosku.

Osoby, które wyraziły chęć zakupu węgla składając Deklarację i chcą nadal dokonać zakupu zobowiązane są do złożenia wniosku.

 Formularz wniosku dostępny poniżej lub do pobrania w formie papierowej w siedzibie Urzędu.

Formularz wniosku.docx - pobierz

Formularz wniosku.pdf - pobierz

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ( 89 625 08 22 / 89 625 08 33) lub w Urzędzie Gminy pok.24.

Wnioski należy składać w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres skrytki podawczej Urzędu Gminy w Kozłowie.

Zgodnie z poleceniem władz centralnych Gmina Kozłowo realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi wyłącznie w wypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej.

Profilaktyka jodowa - BROSZURA INFORMACYJNA - ZOBACZ

 Poniżej podajemy do publicznej wiadomości wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy, w zależności od miejsca zameldowania (wg sołectw):

Lp.

Lokalizacja punktu dystrybucji

Właściwość miejscowa dla sołectwa:

1.

Gminny Punkt Dystrybucji Tabletek Jodowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie

ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo

tel. 89 626 08 34

Wydawanie tabletek jodowych do Punktów Wydawania Tabletek Jodowych na terenie Gminy Kozłowo

2.

Punkt Wydawania Tabletek Jodowych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie

Ul. Szkolna 6, 13-124 Kozłowo

Tel. 89 626 70 26

Kozłowo, Sarnowo, Sątop, Zabłocie Kozłowskie, Zakrzewko, Zakrzewo

3.

Punkt Wydawania Tabletek Jodowych

Szkoła Podstawowa w Rogożu

Rogóż 4, 13-124 Kozłowo

Tel. 89 626 70 84

Dziurdziewo, Gołębiewo, Kamionki, Rogóż, Sławka Mała, Sławka Wielka, Wierzbowo

4.

Punkt Wydawania Tabletek Jodowych

Szkoła Podstawowa w Szkotowie

Szkotowo 51, 13-124 Kozłowo

Tel. 89 626 80 31

Browina, Januszkowo, Kownatki, Lipowo, Michałki, Rodowo, Siemianowo, Szkotowo, Turowo, Turówko

5.

Punkt Wydawania Tabletek Jodowych

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Zaborowo 2, 13-124 Kozłowo

Tel. 89 626 70 68

Bartki, Cebulki, Górowo, Kadyki, Krokowo, Niedanowo, Pielgrzymowo, Szkudaj, Szymany, Ważyny, Wola, Zaborowo, Zalesie

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić, aby otrzymać preparat.

W przypadku wystąpienia zagrożenia akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu ze względów medycznych zostaną objęci mieszkańcy do 60. roku życia oraz uchodźcy i turyści przebywający na terenie Gminy Kozłowo.

Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

 • dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)

 • dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu)

 • dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu)

 • noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)

 • kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Gminy Kozłowo. Dopiero wówczas nastąpi rozpoczęcie akcji wydawania tabletek. Do tego momentu punkty dystrybucyjne będą nieczynne, więc udawanie się do nich w celu uzyskania tabletek z jodkiem potasu jest bezcelowe.

Z informacji, które otrzymujemy z administracji rządowej, wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak, z ostrożności, należy się do niego wcześniej przygotować.

Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów, o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, lokalnych mediach oraz stronie internetowej gminy i w mediach społecznościowych.

 Pamiętajmy! Przyjmowanie jodku potasu w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie, nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. W obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia też, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela.

 

WAŻNE!

Przydział tabletek otrzymanych przez gminy został dokonany w oparciu o informacje zawarte w odpowiednich rejestrach (wg informacji o zameldowaniach na danym terenie), zaś w przypadku wystąpienia potrzeby ich dystrybucji, analogicznie dokonany zostanie przydział pomiędzy poszczególnymi sołectwami (wg stanu osobowego sołectwa na dany dzień)

Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w ulotce dołączonej do informacji.

ZASADY ODBIORU TABLETEK Z JODKIEM POTASU W PUNKTACH DYSTRYBUCYJNYCH NA TERENIE GMINY KOZŁOWO (WYŁĄCZNIE PO URUCHOMIENIU WW. PROCEDURY).

 1. Do punktu dystrybucyjnego należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

 2. Wydawanie tabletek z jodkiem potasu następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia. Możliwy jest odbiór przez osobę pełnoletnią dla kilkorga członków rodziny po złożeniu odpowiedniego oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela punktu dystrybucyjnego.

 3. W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zameldowanym w Gminie Kozłowo.

 4. Każdy może otrzymać przydziałową dawkę jodku potasu tylko raz, z zastrzeżeniem, iż jedna osoba może otrzymać wyliczoną ilość tabletek dla członków rodziny (po udokumentowaniu ilości członków rodziny poprzez złożenie oświadczenia) pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 5. Osobom wydającym tabletki z wyjątkiem personelu medycznego nie wolno podawać ich do spożycia osobie zainteresowanej. Osoby w punkcie wydawania tebletek uprawnione są do sprawdzenia tożsamości zgłaszających się osób i wydania im odpowiedniej ilości tabletek.

 6. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.

 7. Wszelkie próby destabilizacji pracy punktu wydawania preparatów jodowych rozwiązywać będą organy Policji.

Szanowni Mieszkańcy
Uprzejmie informuję, że kierując się troską i odpowiedzialnością za wspólnotę samorządową, gmina Kozłowo włączy się w proces dystrybuowania węgla.
Aktualnie procedowana ustawa wymaga działań poprzedzających, co znacznie usprawni ten proces.
Dlatego też proszę o pilne tj. do dnia 25.10.2022 roku (wtorek) do godz. 10.00 dostarczenie do tut. Urzędu (sekretariat lub pok. 24) wypełnionej deklaracji.
Deklaracja dotyczy osób fizycznych w gospodarstwach domowych, które spełniają warunki do dodatku węglowego.
Deklaracja nie stanowi wiążących prawnie zobowiązań. Pełni jedynie dopełnienie obowiązku przekazania informacji (wstępnego zapotrzebowania) o liczbie i rodzaju paliwa do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Deklaracja do pobrania poniżej na stronie lub w Urzędzie Gminy w Kozłowie.
Wójt Gminy Kozłowo
/-/ Marek Wolszczak
 

Kampania społeczna Ogólnopolski Test Zdrowia Nerek ruszyła w powiatach mławskim, żuromińskim i nidzickim.

 

Na stronie www.poradnianefrologiczna.pl można wypełnić krótki test (9 pytań), sprawdzić w jakiej kondycji są nasze nerki i jeśli potrzeba, pobrać kod na darmowe badania krwi i moczu w dowolnym laboratorium ALAB na terenie tych 3 powiatów.

5 milionów Polaków ma chore nerki i nawet się tego nie domyśla. Co trzecia osoba, która przeszła covid ma uszkodzony ten ważny narząd. W Polsce wciąż często zdarza się, że wprost z pierwszej w życiu wizyty u nefrologa chory trafia na dializy lub na listę osób oczekujących na przeszczep nerki.

Partnerem projektu jest prof. Ryszard Gellert, Krajowy Konsultant w dziedzinie Nefrologii. Test można wypełnić już teraz, a cała akcja potrwa do końca września 2022 roku.

W ramach obchodów Światowego Dnia Higieny Rąk Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie przygotowały ankietę dotyczącą świadomości mieszkańców naszego regionu w zakresie higieny rąk.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższej ankiety!
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pLbgy8IpeEOJkGUOLnKAdOY7Ykls5OhGkh1aEWIYZJdUMTFKVDY4NzFOU0JET0Q4U0tFMDdTOTdGUC4u

Dane uzyskane z jej analizy przedstawione zostaną podczas Akcji Światowego Dnia Higieny Rąk 5 maja 2022 w Olsztynie.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Fundacja KUŹNICA im. Hugona Kołłątaja organizuje nabór uczestników do Akademii Młodych Liderów Wsi z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-30 lat zamieszkujących tereny wiejskie lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.

W ciągu 4 dni uczestnicy przejdą bezpłatne szkolenia prowadzone przez najlepszych specjalistów z zakresu prawa, finansów, spraw europejskich oraz umiejętności miękkich. Regulamin Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi przewiduje m.in. zapewnienie osobom uczestniczącym zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe oraz ubezpieczenie NNW.

Zgłoszeń należy dokonać do 22 kwietnia 2022r.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod nr tel. 89 625 08 19, lub osobiście (pokój nr 22).

https://fundacjakuznica.pl/akademia/

Od środy (16 marca) obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Przedstawiamy wzór formularza w języku ukraińskim i rosyjskim wraz z najpotrzebniejszymi informacjami.

Posiadanie numeru PESEL umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Kto może uzyskać PESEL?
Każdy, kto:
 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.
Co musisz przygotować?
Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dostępne będą w dowolnym urzędzie gminy. Wniosek w rosyjskiej wersji językowej można pobrać z portalu gov.pl (publikujemy również w załączniku poniżej).
Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane, które wpiszesz we wniosku:
 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • data wjazdu do Polski,
 • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
 • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:
działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
adres e-mail, z którego korzystasz.
Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.
 
Co musisz zrobić?
Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz osobiście do dowolnego urzędu gminy w kraju. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.
Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.
Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

Na wniosku złóż własnoręczny podpis. Wydanie ww. dokumentu jest bezpłatne.

Źródłohttps://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy
 

14.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kozłowie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy
w godzinach 11:45 – 14:15.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego; telefon: 89 512 54 82

Serdecznie zapraszamy

,,Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020"1

Rząd uruchamia mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę.

Pomoc kierowana będzie do osób przebywających na terytorium Ukrainy, a także do obywateli Ukrainy, którzy są już na terytorium Polski.

Chcesz pomóc? Jest kilka sposobów!

 

To Ty decydujesz w jakim zakresie możesz pomóc. Możesz przekazać niezbędne rzeczy, udostępnić mieszkanie lub schronienie dla potrzebujących, ale także wesprzeć działania organizacyjnie i zaangażować się jako wolontariusz.

Jest kilka opcji pomocy:

 • wsparcie materialne: osoby które opuściły swoje domy mają przy sobie często tylko najpotrzebniejsze rzeczy i zapasy na kilka dni. Bezpośrednie wsparcie dla nich to przede wszystkim: woda, żywność, środki medyczne i opatrunkowe, koce, śpiwory, łóżka polowe, odzież;
 • mieszkanie lub schronienie: część uchodźców potrzebuje mieszkania - na kilka - kilkanaście dni;
 • środki transportu: do przewiezienia pomocy na terytorium Ukrainy, a także potrzebujących osób;
 • wsparcie osobiste: dostarczenie wsparcia do dużej grupy osób to wyzwanie logistyczne. Możesz zaangażować się jako wolontariusz, który na miejscu pomoże potrzebującym.

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

Odzież i okrycie:

 • Koce zwykłe i termiczne

 • Śpiwory

 • Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej

 • Materace

 • Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)

 • Płaszcze przeciwdeszczowe

Środki higieny i czystości:

 • Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło

 • Dezodoranty

 • Pasta do zębów

 • Szczoteczki do zębów

 • Grzebienie

 • Bielizna damska, męska, dziecięca

 • Podpaski

 • Pampersy

 • Pieluchy dla dorosłych

 • Papier toaletowy i ręczniki papierowe

 • Ręczniki (w tym z mikrofibry)

 • Worki na śmieci

 • Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji

 • Maski filtrujące lub jednorazowe

Żywność:

 • woda

 • żywność do szybkiego przygotowania (instant)

 • batony (w tym energetyczne),

 • bakalie, orzechy,

 • konserwy,

 • makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania

 • narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Inne:

 • Zapałki

 • Baterie, powerbanki

 • Oświetlenie, w tym latarki

 • Świece

 • Zestawy pierwszej pomocy

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)