UWAGA!

Zużyte m.in. drzwi, okna, sedes, brodzik zaliczamy do odpadów budowlanych, które należy przywieźć samemu na ul. Przemysłową 61 w Działdowie.

Tego typu odpady nie zostaną zabrane jeśli je wystawimy do odbioru.

Do 500kg za odpady budowlane osoba fizyczna nie ponosi żadnej opłaty.

Wskazówki pomocne przy segregacji odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. - zobacz koniecznie !!!

Opony również należą do odpadów, które należy samemu dostarczyć. Przyjmowane są 4 opony na rok od samochodu osobowego od jednego gospodarstwa domowego bez żadnej opłaty.

Zużyte urządzenia elektroniczne muszą być kompletne.

 

PSZOK w miejscowości Działdowo, ul. Przemysłowa 61 przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty od 10:00 do 14:00 - z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (np. Święta).

 

Harmonogramy odbioru odpadów - zobacz

 

 

system segregacji Strona 1

 

system segregacji Strona 2

 

Na mocy porozumienia zwartego pomiędzy Gminą Kozłowo a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w Urzędzie Gminy w Kozłowie rozpoczyna działalność Punkt Informacyjno – Konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” adresowany jest do  właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych i przewiduje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Punkt świadczy nieodpłatne usługi w zakresie:

- informowania na temat możliwości skorzystania z programu

- doradztwo przy staraniu się o dofinansowanie

- pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie

- pomoc w rozliczeniu dotacji.

Punkt czynny będzie w każdy wtorek i środę w godz. 13.00-15.00 oraz w każdy czwartek i piątek w godz. 12.00-15.00 i mieści się w Urzędzie Gminy w Kozłowie – pokój 24. Zapraszamy do kontaktu z pracownikiem punktu: osobiście lub telefonicznie na nr 89 625 08 22 (tylko w godzinach pracy punktu).

 

30 czerwca o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie odbędzie się spotkanie informujące o zasadach Programu dla mieszkańców gminy Kozłowo.

 

 

 

 

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Konkursem realizowanym w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Gmina Kozłowo wspierając mieszkańców w zakresie niwelowania wyrobów azbestowych będzie aplikować o środki na dofinansowanie zadania.
 
W związku z powyższym osoby, które chcą skorzystać z pomocy powinny w terminie do 16 czerwca złożyć w Urzędzie Gminy w Kozłowie wniosek właściciela nieruchomości o przystąpieniu do Programu WFOŚiGW w Olsztynie, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, załącznik graficzny lokalizujący obiekt budowlany.
 
W/w wniosek będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy do uczestnictwa w projekcie oraz zobowiązanie złożenia wniosku (aktualizacji) po otrzymaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW.
 
Należy również pamiętać, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do właściwego Starosty.

 

UWAGA: O złożenie wniosku proszeni są wyłącznie mieszkańcy gminy Kozłowo, którzy są zainteresowani wykonaniem prac w 2021r.!
 
Osoba do kontaktu: Joanna Cedlerska (pok. 24) Nr tel. 89 625 08 22
 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję zbiórki elektrośmieci prowadzonej przez szkoły na terenie gminy Kozłowo.

Zapytaj dziecka lub skontaktuj się ze szkołą kiedy i gdzie możesz oddać elektrośmieci. Nie zwlekaj, zbiórka potrwa do 18 grudnia br.!!!

elektrosmieci

Azbest używany jest od dawna, ale jego szkodliwe oddziaływanie na nasze organizmy stwierdzono stosunkowo późno. Istnieją jednak sprawdzone metody bezpiecznego postępowania z azbestem i materiałami go zawierającymi – począwszy od ich eksploatacji, usuwania, aż po transport i składowanie. Istnieją również przepisy prawne wymuszające to bezpieczne postępowanie.

Gmina Kozłowo chcąc pomóc swoim mieszkańcom w zakresie niwelowania wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących ich własność, planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na ich demontaż, transport i unieszkodliwienie.

Gmina w oparciu o oświadczenie właścicieli nieruchomości złoży zbiorczy wniosek o dofinansowanie zadania i po otrzymaniu dotacji firma wybrana przez Gminę odbierze azbest ze zgłoszonych nieruchomości.

W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Olsztynie, zaś pozostałe 15% będzie pokrywał właściciel nieruchomości, na której mają być wykonane prace.

W związku z powyższym osoby, które chcą skorzystać z pomocy, powinny w terminie do 17 lipca 2019 r. złożyć w Urzędzie Gminy w Kozłowie.

Regulamin dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Kozłowo, wzór wniosku i deklaracji w zakresie współfinansowania zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kozłowo - zobacz

Wójt Gminy Kozłowo i Fundacja GlobalECO 

zapraszają na spotkanie informacyjne:

Jak najłatwiej skorzystać z programu

CZYSTE POWIETRZE?Dotacje do90% na:

- MONTAŻ NOWYCH i WYMIANĘ STARYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH oraz INSTALACJI C.O. i C.W.U.

- TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

- INSTALACJE OZE*

Możesz uzyskać DOFINANSOWANIE inwestycji oraz PREFERENCYJNY KREDYT 2,5% rocznie, na sfinansowanie wkładu własnego /kredyt nie jest obowiązkowy/.

Większość inwestycji możesz wykonać bez udziału środków własnych!

* instalacje OZE (fotowoltaika, kolektory słoneczne) - tylko kredyt i ulga podatkowa.

 

Wtorek, 21 maja 2019r., g.17.00

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie

 

globaleco

20 marca, na wniosek mieszkańców, wójt Marek Wolszczak zorganizował  spotkanie, podczas którego rozmawiano na temat szkód wyrządzonych przez bobry.

Zaproszenie wójta przyjęli przedstawiciele Wód Polskich, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Izby Rolniczej, Agencji Nieruchomości Rolnych, Powiatowego Zarządu Dróg oraz sołtysi i mieszkańcy.

Przedstawiono możliwości przeciwdziałania szkodom spowodowanym przez bobry. A trzeba przyznać, że te zwierzęta i ich działania dają się mieszkańcom we znaki.

Mieszkańcy wskazywali na zawiłe procedury, obostrzenia wynikające z utraty dopłat z tytułu wyłączenia gruntów z upraw, zbyt niskie odszkodowania i brak kompleksowego rozwiązania systemowego, które pozwoliłoby na rozwiązanie problemu. W trakcie polemiki wypłynął również temat powołania spółki wodnej, która mogłaby pomóc w rozwiązaniu problemu.

Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska powiedzieli uczestnikom spotkania o możliwościach wsparcia, na które mogą liczyć z ich strony, m.in. odszkodowaniach, sposobach usuwaniu tam bobrzych oraz sposobach przeciwdziałaniu zapobiegania łąk.

Bóbr jest gatunkiem chronionym nie tylko w Polsce, gdzie podlega ochronie częściowej, która przewiduje możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników. Znajduje się również na liście gatunków podlegających specjalnej ochronie w Unii Europejskiej.

Należy pamiętać, że niszczenie tam i żeremi bez zezwolenia jest surowo karane. Samowolne dopuszczenie się takich czynności jest traktowane jako wykroczenie, co może skończyć się wysoką karą a nawet tymczasowym aresztem.

Wzorem lat ubiegłych seniorzy z Kozłowa w kwietniu sprzątali swoją miejscowość. W ten sposób dbają o czystość i obchodzą Dzień Ziemi. Seniorów aktywnie wspierali Wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak, Zastępca Wójta Jacek Jankowski, młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Dzień 23 kwietnia spędzili bardzo pracowicie. Po dokonaniu podziału na rejony, seniorzy wraz z pracownikami i uczniami, zaopatrzeni w rękawiczki i worki na śmieci udali się w teren w celu pozbierania rozrzuconych śmieci. Porządkowano tereny na poboczach dróg, skwerkach, chodnikach, placach zabaw oraz wokół sklepów i instytucji. Sprzątanie prowadzono z jednoczesną segregacją śmieci. Taka akcja jest dowodem na to, że wszyscy lubimy działać. Jest to także wspólna lekcja poszanowania środowiska i jego zasobów, a zarazem dobra okazja do inicjowania działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

GALERIA:

Azbest używany jest od dawna, ale jego szkodliwe oddziaływanie na nasze organizmy stwierdzono stosunkowo późno. Istnieją jednak sprawdzone metody bezpiecznego postępowania z azbestem i materiałami go zawierającymi – począwszy od ich eksploatacji, usuwania, aż po transport i składowanie. Istnieją również przepisy prawne wymuszające to bezpieczne postępowanie.

Gmina Kozłowo chcąc pomóc swoim mieszkańcom w zakresie niwelowania wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących ich własność, planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na ich demontaż, transport i unieszkodliwienie.

Gmina w oparciu o oświadczenie właścicieli nieruchomości złoży zbiorczy wniosek o dofinansowanie zadania i po otrzymaniu dotacji firma wybrana przez Gminę odbierze azbest ze zgłoszonych nieruchomości.

W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Olsztynie, zaś pozostałe 15% będzie pokrywał właściciel nieruchomości, na której mają być wykonane prace.

W związku z powyższym osoby, które chcą skorzystać z pomocy, powinny w terminie do 16 lutego 2018 r. złożyć w Urzędzie Gminy w punkcie informacji turystycznej następujące dokumenty: wniosek właściciela nieruchomości o przystąpieniu do Programu WFOŚiGW w Olsztynie,deklarację w zakresie współfinansowania zadania w wysokości 15%, dokumenty potwierdzające tytuł własności (wypis z rejestru gruntów, odpis z Księgi Wieczystej), mapę lokalizującą obiekt budowlany oraz kopię zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Starosty Nidzickiego z potwierdzeniem braku sprzeciwu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w informacji turystycznej tut. Urzędu, telefonicznie 89 6250825 lub drogą elektroniczną adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osoba do kontaktu: Katarzyna Kwiatek-Kosobucka.

Regulamin dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Kozłowo, wzór wniosku i deklaracji w zakresie współfinansowania zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kozłowo - zobacz