Mając na uwadze potrzeby naszych mieszkańców, chcąc zapobiec bezdomności zwierząt po raz kolejny zorganizowaliśmy akcję bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt. Na placu między urzędem a domem kultury stanął mobilny gabinet weterynaryjny - sterylkobus. Zabiegom poddano 84 zwierzęta: 17 suk, 10 psów, 38 kocic, 19 kocurów.

Zwierzęta zostały zaczipowane i otrzymały antybiotyki – w przypadku zwierząt, u których było to konieczne.

Całkowity koszt zadania to 20 000 zł, z czego 15 000 zł to dotacje pozyskane z fundacji Zwierz (5000 zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego (10 000 zł).

Zadanie jest realizowane przy udziale pomocy finansowej z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

GALERIA:

Dzięki dobrej współpracy Gminy i Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Ziemia Kozłowska mieszkańcy mają do dyspozycji kolejny obiekt sportowo-rekreacyjny.  Z miasteczka ruchu drogowego, które powstało przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kozłowie mogą korzystać zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy naszej gminy.

Obiekt wyposażony w wiele ciekawych sprzętów, między innymi gry podwórkowe – będzie służył nie tylko najmłodszym. Czas tu mogą spędzać całe rodziny. Zadaniem tego miejsca jest edukacja i rekreacja.

Wartość inwestycji 192 000 zł

Realizacja projektu "Budowa terenu rekreacyjnego - miasteczko ruchu drogowego w Kozłowie" jest dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

prow

Zachęcamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym” pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmu (od 30 sekund do 2 minut) na temat tegorocznej kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy. niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym. Zgłoszenie do Konkursu wraz z filmem należy wysłać do 30 września 2023 r. do godziny 23:59.

Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej KRUS: www.gov.pl/krus

V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym” jest realizowany w ramach porozumień o współpracy zawartych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, AGRO Ubezpieczeniami - Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Państwową Inspekcją Pracy, Fundacją PGE oraz Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

 

zeroo

komitet

januszkowiada23

17 lipca zacznie kursować autobus na linii Nidzica – Nidzica przez Szkotowo i Wierzbowo.

W okresie wakacyjnym autobus będzie kursował na tej linii w sumie 4 razy. Jesienią liczba kursów zostanie zmniejszona. Linie zostaną uruchomione dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

1

2

80 lat temu na Wołyniu doszło do strasznych zbrodni. 11 lipca 1943 roku był punktem kulminacyjnym rzezi wołyńskiej, akcji masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery (OUN-B), Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) oraz ukraińską ludność cywilną. Tego dnia zaatakowano 99 miejscowości.

Oddając hołd zamordowanym Polakom delegacja pracowników Urzędu Gminy w Kozłowie wraz z Prezesem Eko-Kozłowo zapaliła znicz pod tablicą poświęconą ofiarom tej zbrodni, która znajduje się przed kozłowskim kościołem

📢 Ruszyła XXII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH dla tegorocznych MATURZYSTÓW‼️💚
❗️Rekrutacja do Programu przebiega online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie 𝐨𝐝 𝟕 𝐥𝐢𝐩𝐜𝐚 𝐝𝐨 𝟏𝟖 𝐬𝐢𝐞𝐫𝐩𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫𝐨𝐤𝐮.
Ubiegać się może każdy tegoroczny maturzysta, który:
🍀 pochodzi ze wsi lub niewielkiej miejscowości
🍀 jest członkiem niezamożnej rodziny
🍀 uzyska na maturze odpowiednią ilość punktów
🍀 zostanie przyjęty na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich w roku akademickim 2023/2024.
Poza tym kandydat musi spełnić jeden z poniższych warunków:
🔰 być dzieckiem byłego pracownika PGR,
🔰 być uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole średniej,
🔰 należeć do rodziny wielodzietnej lub być wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
🔰 posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.
👇Więcej informacji znajdziesz na stronie👇
lub w Oddziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie pod numerami telefonu (89) 52-48-895, (89) 52-48-935, (89) 52-48-865

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać osobom, które:
- pełniły funkcję sołtysa na odstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym przez okres co najmniej 2 kadencji i nie krócej niż 8 lat;
- osiągnęły wiek 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni);
- nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.
Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r.
Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające liczbę kadencji oraz okres pełnienia tej funkcji;
2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstw skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. Wówczas wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o spełnieniu tego wymogu, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.
Wnioski o potwierdzenie ilości kadencji oraz lat sprawowania funkcji sołtysa można składać w Urzędzie Gminy w Kozłowie.

148 450,00 zł – dokładnie tyle pozyskaliśmy dla jednostek OSP z naszej gminy. To jednak nie koniec, bo do rozstrzygnięcia zostało jeszcze kilka konkursów.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak odpowiedzialna i ważna jest praca strażaków. Do ratowania mienia, a nawet życia ludzkiego niezwykle istotne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu. – W związku z tym, że budżet gminy nie jest z gumy, staramy się szukać środków i programów zewnętrznych - wyjaśnia wójt Marek Wolszczak. Poszukiwania są całkiem „owocne”. Kolejny rok z rzędu pozyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie. Na zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego otrzymaliśmy w sumie 30 tys. zł; 10 tys. zł jednostka ze Szkotowa i po 5 tys. zł druhowie z Kozłowa, Januszkowa, Sarnowa i Krokowa.

Rozstrzygnięto również konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tzw: Mały Strażak 2023. Na zakup sprzętu nasze jednostki pozyskały w sumie 118 450,00 zł;  OSP - 24 700,00 zł, OSP Sarnowo - 18 750,00 zł i po 25 000,00 zł- OSP Kozłowo, Januszkowo i Krokowo.

Złożyliśmy jeszcze wnioski w innych konkursach. Czekamy na ich rozstrzygnięcie.