Osoby korzystające z pomocy w postaci żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2023 będą mogły odebrać paczki żywnościowe.

Prosimy o odbiór żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie w terminie:

02 lipca 2024 roku w godzinach 8.00-15.00

 

Do 16 listopada 2023 roku samorządy mogą składać do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego  - wnioski o dotacje w ramach programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2024.

Opieka wytchnieniowa to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Osoby, które chciałyby skorzystać z tej formy pomocy lub zapytać o szczegóły dotyczące zasad wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie tel. (89) 625 08 34.

1. Opieka wytchnieniowa - edycja 2024 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 
  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub 
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. 

 
Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
 
Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie tel. (89) 625 08 34.
 
GOPS przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która: 
  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną 
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia 
  • stale przebywa w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego. 
 
GOPS bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

Osoby korzystające z pomocy w postaci żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2021 będą mogły odebrać paczki żywnościowe.

Prosimy o odbiór żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie w niżej wymienionych terminach.

17 lipca 2023 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Magdalena Kordalska

Rejon I: Kozłowo, Lipowo, Sławka Mała.

17 lipca 2023 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Agnieszka Malonek

Rejon IV: Szkotowo, Januszkowo, Sarnowo, Siemianowo, Kamionki, Wierzbowo, Zabłocie Kozłowskie.

18 lipca 2023 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Ewelina Zakrocka

Rejon II: Turowo, Turówko, Gołębiewo, Browina, Michałki, Zakrzewo, Kownatki, Sławka Wielka, Rogóż, Dziurdziewo.

18 lipca 2023 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Aleksandra Bogacka

Rejon III: Szymany, Pielgrzymowo, Niedanowo, Zakrzewko, Zaborowo, Krokowo, Cebulki, Ważyny, Wola, Bartki, Górowo, Zalesie, Szkudaj, Sątop.