Gorący posiłek w szkolnej stołówce przysługuje dzieciom, w których rodzinach dochód nie przekracza 1200 zł na osobę

4

Do 10 listopada 2022 roku samorządy mogą składać do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego  - wnioski o dotacje w ramach programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 oraz programu

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

Opieka wytchnieniowa oraz asystent osoby niepełnosprawnej – to dwa Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Osoby, które chciałyby skorzystać z tych form pomocy lub zapytać o szczegóły dotyczące zasad wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie tel. (89) 625 08 34.


1. Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - poprzez ich czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie ich osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne  – w ramach przewidzianych limitów czasowych. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.


Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie tel. (89) 625 08 34.


GOPS przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną

  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia

  • stale przebywa w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

GOPS bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

 

2. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Program skierowany do:

  1. osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

  2. oraz dzieci poniżej 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym (podejmowaniu aktywności społecznych i przeciwdziałania ich dyskryminacji).
Do zadań Asystenta należą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury, instytucji i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także pomoc w robieniu zakupów i w załatwianiu spraw urzędowych.

Gmina przyznaje usługę asystenta na podstawie karty zgłoszenia do programu. W przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.


Wszelkie informacje i zgłoszenia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, ul. Nidzicka 31; lub pod numerem telefonu: (89) 625 08 34

UWAGA!

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z pomocy społecznej:

 

Terminy wypłat świadczeń

Wypłaty świadczeń rodzinnych
w okresie zasiłkowym 2022/2023

Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z pomocy społecznej w okresie świadczeniowym 2022/2023

24.10.2022

25.10.2022

20.10.2022

23.11.2022

24.11.2022

21.11.2022

15.12.2022

16.12.2022

14.12.2022

23.01.2023

24.01.2023

20.01.2023

23.02.2023

24.02.2023

20.02.2023

23.03.2023

24.03.2023

20.03.2023

24.04.2023

25.04.2023

20.04.2023

 

23.05.2023

24.05.2023

19.05.2023

23.06.2023

26.06.2023

20.06.2023

24.07.2023

25.07.2023

20.07.2023

 

23.08.2023

24.08.2023

21.08.2023

22.09.2023

25.09.2023

20.09.2023

23.10.2023

24.10.2023

 

I – dzień wypłat dla miejscowości - Bartki, Górowo, Kadyki, Kozłowo, Krokowo, Sarnowo, Sątop, Szkudaj, Wola, Zabłocie Kozłowskie, Zakrzewko, Zakrzewo.

II – dzień wypłat dla miejscowości – Browina, Cebulki, Dziurdziewo, Gołębiewo, Januszkowo, Kamionki, Kownatki, Lipowo, Michałki, Niedanowo, Pielgrzymowo, Rodowo, Rogóż, Siemianowo, Sławka Mała, Sławka Wielka, Szkotowo, Szymany, Turowo, Turówko, Ważyny, Wierzbowo, Zaborowo, Zalesie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy informuje o możliwości uzyskania wsparcia dla niepełnosprawnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w momencie podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej zgodnie z ust. 8 dokumentu pn. ,, KIerunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd" w 2022 roku"

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać na stronie pcprnidzica.pl oraz na stronie funduszu www.pfron.org.pl