2 czerwca wójt Marek Wolszczak przy kontrasygnacie skarbnika Piotra Radziewicza podpisał z Grzegorzem Kierozalskim, dyrektorem Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie dwie umowy na bezzwrotną pomoc finansową na realizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym skierowanych do mieszkańców gminy.

„Powitanie Lata – Szkotowo”, które odbędzie się 24 czerwca, a jego celem jest budowanie społecznych więzi, rozwoju i integracja mieszkańców terenów wiejskich, integracja międzypokoleniowa, wspieranie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz rozwój życia kulturalnego na terenach wiejskich.

Wysokość wsparcia - 25 tys. zł.

„Dni Rodziny w Gminie Kozłowo" w miejscowościach Bartki, Januszkowo i Cebulki. Celem przedsięwzięcia jest organizacja cyklu imprez integrujących społeczność lokalną, budowanie społecznych więzi, przyczyniających się do rozwoju terenów wiejskich, wyrównania szans społecznych oraz wspieranie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, promocja roli rodziny, jako podstawowej jednostki rodziny

Wysokość wsparcia -  17 160 zł.

Już dziś serdecznie zapraszamy!

dyzur konsultanta

 

fundusz pracy 2023

 

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli: 

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
      a. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
      b. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
 3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Dofinansowanie udzielane jest podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).
Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

Już niedługo kolejne dwie drogi gruntowe, tym razem w Kozłowie i  Kownatkach będą miały nawierzchnię asfaltową. A wszystko dzięki dotacji pozyskanej przed gminę.

16 lutego wójt Marek Wolszczak  podpisał z Grzegorzem Kierozalskim, dyrektorem Krajowego Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa, oddział w Olsztynie umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo – jezdnych, zlokalizowanych w granicach działek: 1) nr 9/9 obrębu Kownatki, w miejscowości Kownatki, 2) nr 660/1 obrębu Kozłowo, w miejscowości Kozłowo”. 

Gmina otrzymała 499 982,60 zł dofinansowania, co stanowi 100 % wartości zadania. Prace mają się zakończyć do 31 października 2023 r.

 

fundusz pracy 2022

 

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli: 

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
      a. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
      b. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
 3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Dofinansowanie udzielane jest podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).
Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

Szanowni Państwo,

W ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, Gminie Kozłowo został przyznany grant w wysokości 996 856,00 zł. W związku z powyższym 392 uczniów z terenu Gminy Kozłowo otrzyma sprzęt komputerowy.

Zgodnie z regulaminem konkursu sprzęt komputerowy zostanie przekazany w ciągu 10 miesięcy od daty podpisania umowy o grant.

Uprawnionymi do otrzymania sprzętu komputerowego są uczniowie, których oświadczenia zostały złożone w wyznaczonym terminie oraz poprawnie uzupełnione.

Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu środków i przeprowadzeniu przez Gminę postępowania przetargowego, będziemy się kontaktować indywidualnie celem przekazania sprzętu i podpisania odpowiedniej umowy.

Szanowni Państwo,

W związku z wydłużonym czasem oczekiwania w instytucjach publicznych na wydanie dokumentów potwierdzających pracę przodka w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej niezbędnych do weryfikacji wniosku w programie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Kozłowo, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych, uczniów, ubiegających się o sprzęt komputerowy oraz osoby pełnoletnie), którzy złożyli oświadczenia, że termin dokonania uzupełnienia złożonych przez Państwa oświadczeń został wydłużony dla Gminy Kozłowo do dnia 10 stycznia 2022 roku.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia krewnego ucznia w linii prostej (rodzica, dziadka, pradziadka itp.) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i że zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Dokumentami potwierdzającymi fakt zatrudnienia są:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR,

 • świadectwo pracy z PPGR,

 • legitymacje służbowe,

 • dokumenty pochodzące z ZUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR,

 • dokumenty pochodzące z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR i inne.

Uczniowie uczęszczający do szkół ponadpodstawowych zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole średniej wskazanej w oświadczeniu.

Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Kozłowie w pokoju nr 17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku do godz. 14.00.

W przypadku braku dostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenie będzie odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

W razie pytań osobą do kontaktu jest Edyta Kosewska - pracownik Urzędu Gminy w Kozłowie tel. (89) 625 08 16.

W związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Kozłowo, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych, uczniów, ubiegających się o sprzęt komputerowy oraz osoby pełnoletnie), które złożyły oświadczenia we własnym imieniu o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia krewnego ucznia w linii prostej (rodzica, dziadka, pradziadka itp.) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej  i że zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Weryfikacja dokumentacji nastąpi poprzez przekazanie dokumentów tj.:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR,

 • świadectwo pracy z PPGR,

 • legitymacje służbowe,

 • dokumenty pochodzące z ZUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR,

 • dokumenty pochodzące z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR i inne.

Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Kozłowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 roku do godziny 15.30.

W przypadku braku dostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenie będzie odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

W razie pytań osobą do kontaktu jest Joanna Cedlerska – Inspektor Urzędu Gminy w Kozłowie, tel. (89) 625 08 22.

Informujemy, że za realizację konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” odpowiedzialne jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa i to CPPC wprowadza wszystkie zmiany dokumentacji konkursowej

UWAGA!

Wnioski można składać do 27 października 2021r.  w Urzędzie Gminy w Kozłowie (w godzinach pracy urzędu).

----------

Od 4 października ruszył nabór wniosków w programie walki z wykluczeniem cyfrowym dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Projekt, którego budżet wynosi 80 mln zł, będzie sfinansowany ze środków unijnych.

Cele programu to przede wszystkim: przeciwdziałanie nierównościom społecznym, cyfryzacja terenów popegeerowskich, poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Jeśli jesteś osobą spełniającą warunki udziału w grancie, wypełnij oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i złóż je jak najszybciej do Urzędu Gminy.

Dzięki temu Gmina będzie mogła starać się o środki na zakup dla ciebie m.in. nowego sprzętu komputerowego.

UWAGA!

W związku z kolejną aktualizacją zasad kwalifikowania wniosków w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” informujemy, że
do aplikowania w programie wsparcia uprawnione są osoby, które spełniają następujące warunki:
1. Dziecko / uczeń szkoły średniej który osiągnął pełnoletność zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
2. Dziecko / uczeń szkoły średniej który osiągnął pełnoletność jest członkiem rodziny - krewnym w linii prostej ( rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
3. Dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w latach 2020-2021 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Jeżeli dziecko otrzymało sprzęt ale został już zwrócony do szkoły i nie pozostaje w dyspozycji dziecka, to takie dziecko jest uprawnione do aplikowania o sprzęt.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność

Zgoda na na przetwarzanie danych osobowych

 

Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Kozłowie w pokoju nr 24 lub pod numerem telefonu 89 6250833