Gmina Kozłowo pozyskała środki na rozwój szkolnych bibliotek.

Z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 otrzymaliśmy dotację na doposażenie biblioteki w Zaborowie oraz Rogożu. Dofinansowanie pozwoli na zakup nowości wydawniczych przeznaczonych głównie dla najmłodszych oraz promowanie Czytelnictwa wśród uczniów.

Wartość zadania: 10 000 zł

dofinansowanie: 8 000 zł

22 kwietnia wchodzą w życie zmiany programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:

 1. dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem (finansowanie z FEnIKS do wyczerpania środków w poszczególnych wfośigw, następnie inne źródła finansowania):
  1. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
  2. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania,
 2. dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu (inne źródła finansowania):
  1. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
  2. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wraz z instrukcją wypełniania.

 Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu są finansowane m.in. ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX. 01.01 Efektywność Energetyczna, Typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) – wkład w Program Czyste Powietrze. Alokacja finansowa ze środków unijnych, tj. Funduszu Spójności w ramach Działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna wynosi 6 400 000 000 PLN (słownie: sześć miliardów czterysta milionów złotych).WFOŚiGW w Olsztynie realizuje projekt grantowy dot. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” polegający na udzielaniu grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.

Ilekroć poniżej jest mowa o:

 • Wnioskodawcy/Beneficjencie – należy przez to rozumieć odpowiednio osobę ubiegającą się o grant
  o którym mowa w lit. b)/grantobiorcę, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
 • dotacji – należy przez to rozumieć odpowiednio także grant, o którym mowa w art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;

Wprowadzone zmiany Programu

1. Zmiany dotyczące pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie oraz kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, dofinansowywanych w ramach Programu.

Kosztem kwalifikowanym w ramach Programu mogą być wyłącznie pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie oraz kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Ww. warunek obowiązuje dla umów o dofinansowanie zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie składanych od 22.04.2024 r., w ramach których są przedstawiane do rozliczenia faktury/równoważne dokumenty księgowe dotyczące zakupu lub montażu ww. urządzeń wystawione od dnia 14.06.2024 r.

Finansowane w ramach wyżej wymienionych umów pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno
o podwyższonym standardzie oraz kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie nie znajdujące się na liście ZUM mogą być kosztem kwalifikowanym tylko w przypadku, w którym wszystkie faktury (lub równoważne dokumenty księgowe) dotyczące zakupu lub montażu urządzenia będą wystawione do końca okresu przejściowego tj. do dnia 13.06.2024 r.

 2.Wprowadzenie ograniczenia możliwości wnioskowania w ramach Części 3) Programu (najwyższy poziom dofinansowania).

Zgodnie z wprowadzoną zmianą, Beneficjent, który skorzysta z dofinansowania w ramach Części 3) Programu na dany budynek/lokal mieszkalny na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego od 22.04.2024 r., będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki/lokale mieszkalne, po zakończeniu okresu przejściowego tj. od dnia 14.06.2024 r., tylko w ramach Części 1) Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

 3. W ramach zmiany Programu doprecyzowano, że nie są kwalifikowane koszty w ramach Programu w sytuacji, gdy małżonek Beneficjenta pozostający z nim w ustawowej wspólności majątkowej, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonuje sprzedaży lub dostawy lub wykonuje usługę i wystawia fakturę lub równoważny dokument księgowy na Beneficjenta (obowiązuje dla wszystkich wniosków o dofinansowanie niezależnie od daty wystawienia faktury jak również dla obecnej i wcześniejszych wersji Programu).

4. Doprecyzowano w warunkach umowy dotacji z prefinansowaniem, iż warunkiem wypłaty zaliczki na rachunek bankowy wykonawcy, jest złożenie do WFOŚiGW podpisanej własnoręcznie przez Beneficjenta(podpis nie może być złożony przez pełnomocnika) dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej wystawionej na Beneficjenta lub Beneficjenta i małżonka wspólnie. Jednocześnie określono czas na złożenie wniosku o płatność, rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z danej umowy z wykonawcą, do 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy z wykonawcą.

5. Wydłużono okres wydatkowania środków przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z 30.09.2029 r. do 31.12.2029 r.

6. W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, zmianie ulega również dokumentacja wdrożeniowa, w tym m.in. wzór wniosku o dofinansowanie oraz wzór wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 22 kwietnia 2024 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

 Dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:

 • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu,

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie ze zmianą Programu, aby otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcie w ramach Części 2) lub 3) Programu, Wnioskodawca nie może być Beneficjentem Części 3) Programu w związku z realizacją przedsięwzięcia w innym budynku/lokalu mieszkalnym na terenie całego kraju (dotyczy umów zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych od dnia 22.04.2024 r.) warunek wchodzi w życie od dnia 14.06.2024 r..

Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 2 i Części 3 Programu.

Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 1 i Części 2 Programu.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?

1.   WNIOSKI O DOTACJĘ LUB DOTACJĘ Z PREFINANSOWANIEM

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać:

 • wyłącznie poprzez: serwis pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:
 • wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:

 • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
 • poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
 • bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

2.  WNIOSKI O DOTACJĘ NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu należy składać wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl  oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Olsztynie i podlega bieżącej aktualizacji.

Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez Wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach, przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem, w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:

 1. kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie.
 2. warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem oraz wykorzystanie tego kredytu przez Beneficjenta, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Informacje o uruchomieniu pożyczek dla gmin jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów Części 2 i Części 3 Programu zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.

 

cp

Gmina zakończyła realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie"

Prace termomodernizacyjne prowadzone były na zewnątrz i wewnątrz budynku urzędu gminy, domu kultury oraz szkoły. Poza dociepleniem budynków, część okien została wymieniona na energooszczędne. W pomieszczeniach został zamontowany system zarządzania energią, a zarówno węzeł ciepłowniczy, jak i część grzejników została wymieniona na nowe. Poza tym na dachu zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, co w połączeniu z pozostałymi pracami będzie zmniejszało koszty utrzymania budynków i korzystnie wpłynie na środowisko.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

wartość inwestycji: 4 038 096,75 zł

dofinansowanie: 2 398 701,11 zł

WebResource

fundusz pracy 2024

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli: 

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
      a. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
      b. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
 3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Dofinansowanie udzielane jest podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).
Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

To był pierwszy rok, kiedy gmina uczestniczyła w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który zakładał unieszkodliwienie: odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowaniach po nawozach i typu BIG BAG. W projekcie wzięło udział 12 rolników z terenu gminy. Odebraliśmy 29,7 t folii, 100 kg siatki oraz 800 kg big-bagów.

Na realizację zadania” Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach tupu Big Bag” gmina pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość zadania 15 2020,08 zł

Dofinansowanie 14 076,00 zł

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie w 2024 roku już mogą składać wnioski. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji można uzyskać pod nr 89 625 08 28

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada unieszkodliwienie:

- odpadów z folii rolniczych

- siatki i sznurka do owijania balotów

- opakowaniach po nawozach i typu BIG BAG

POBIERZ WNIOSEK

 Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dotacji z NFOŚiGW. 

 

 

folia logo

Zakończyliśmy realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozłowo. Zutylizowaliśmy 123,21 tony eternitu z 45 nieruchomości.

Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 63 872,06 zł. 67,51 % tej kwoty stanowiło dofinansowanie pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

wfosigw

Zbieramy deklaracje osób, które są zainteresowane udziałem w projekcie w 2024 roku.

 • Program będzie realizowany w drugiej połowie 2024 roku
 • Poziom dofinansowania będzie znany po rozstrzygnięciu konkursu
 • Program będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dotacji
 • Deklaracje będą przyjmowane do dnia ogłoszenia konkursu na stronie WFOŚiGW

Wypełnione wnioski należy składać osobiście w punkcie podawczym urzędu gminy, wysłać pocztą lub przesłać skan wniosku na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr 89 625 08 28

wniosek_azbest.pdf

O tym, że w kozłowskiej bibliotece i jej filiach w ruch idą nie tylko książki przekonała się już niejedna osoba odwiedzająca to miejsce. Idąc z duchem czasem biblioteka oferuje swoim czytelnikom wiele różnych usług, a skorzystać tu można z nowoczesnego sprzętu komputerowego. Mając to na względzie Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna po raz kolejny aplikowała o środki z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek.”

W ramach pozyskanej dotacji zakupiliśmy cztery komputery stacjonarne, dwa laptopy, urządzenie wielofunkcyjne oraz niezbędne oprogramowanie. Całkowita wartość zakupionego sprzętu to ponad 35 tys. zł, z czego 85 % stanowi pozyskana dotacja.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek.” Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu dla nowoczesnych technologii i wyrównanie szans miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zakupiono: oprogramowanie antywirusowe, komputery przenośne, oprogramowanie biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, monitory, komputery stacjonarne i dyski przenośne. Koszt ogółem zadania wynosił 35 289,61 zł. z tego 29 992,64 zł dofinansowania z Instytutu Książki”

kraszewski

Mimo iż koniec roku za pasem to nie zwalniamy tempa. Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze. Działania prowadzimy na wielu frontach. Obecnie realizujemy zadania o wartości ponad 19 milionów złotych

Nie od razu Rzym zbudowano…  a w naszym przypadku, w wielkim uproszczeniu, jest podobnie. I choć niektórym proces ten może wydawać się zbyt długi, to jest on niezbędny, a efekty  będziemy mogli zobaczyć już wkrótce. Ale zacznijmy od początku…. Najpierw musieliśmy zidentyfikować potrzeby, następnie sporządzić niezbędną dokumentację, znaleźć środki na realizację – a obecnie zrealizować!

A mowa oczywiście o inwestycjach, które obecnie realizujemy. Wartość tych, które trwają to  19 305 620,87 zł, z czego 17 205 727,12 zł to środki, które pozyskaliśmy z różnych źródeł.

Ale to jeszcze nie koniec, bo w zanadrzu mamy 10 445 990,00 – które przeznaczone są na kolejne inwestycje takie jak modernizacja oczyszczalni czy dróg na terenie gminy. W niemal 100 % są to środki pochodzące z dotacji, których realizację rozpoczniemy w przyszłym roku.

inwestycje 2023

Podobnie jak w latach ubiegłych planujemy organizację akcji sterylizacji i kastracji zwierząt. Dzięki pozyskanym środkom zabiegi będą wykonywane bezpłatnie.

Na kwietniowej sesji radni zabezpieczyli na ten cel 5.000 zł. Taka samą kwotę dołożyła Fundacja Zwierz, z którą podjęliśmy współpracę. To jednak nie koniec, ponieważ złożyliśmy jeszcze wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach konkursu „Podaj łapę” na sterylizację i kastrację psów i kotów pozyskaliśmy 10 tys. złotych. W sumie na całą akcję przeznaczymy 20 tysięcy złotych.

Zabiegi kastracji i sterylizacji będą odbywać się w sterylkobusie, który stanie przed urzędem w weekend 5 i 6 sierpnia.

Do akcji zakwalifikowały się zwierzęta wszystkich 69 osób, który zadeklarowały chęć udziału w niej.

Zadanie jest realizowane przy udziale pomocy finansowej z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

959 390,47 zł – dokładnie tyle Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłacił już mieszkańcom naszej gminy, którzy skorzystali z Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Urzędzie Gminy i złożyli wnioski w programie Czyste Powietrze. To oczywiście nie jest ostateczna kwota, ponieważ, część umów nie jest jeszcze rozliczona, a nabór nadal trwa.

Dla kogo?

Dla właścicieli/współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego

Urząd Gminy w Kozłowie (pok. 24)

wtorek-środa, 13.00-15.00

czwartek-piątek 12.00-15.00

 

Liczba złożonych wniosków 85

Podpisanych umów 77

Zakończonych przedsięwzięć 52

Wypłacone środku 959 390,47 zł

*dane z 30.06.2023 r.