Podobnie jak w latach ubiegłych planujemy organizację akcji sterylizacji i kastracji zwierząt. Dzięki pozyskanym środkom zabiegi będą wykonywane bezpłatnie.

Na kwietniowej sesji radni zabezpieczyli na ten cel 5.000 zł. Taka samą kwotę dołożyła Fundacja Zwierz, z którą podjęliśmy współpracę. To jednak nie koniec, ponieważ złożyliśmy jeszcze wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach konkursu „Podaj łapę” na sterylizację i kastrację psów i kotów pozyskaliśmy 10 tys. złotych. W sumie na całą akcję przeznaczymy 20 tysięcy złotych.

Zabiegi kastracji i sterylizacji będą odbywać się w sterylkobusie, który stanie przed urzędem w weekend 5 i 6 sierpnia.

Do akcji zakwalifikowały się zwierzęta wszystkich 69 osób, który zadeklarowały chęć udziału w niej.

Zadanie jest realizowane przy udziale pomocy finansowej z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

959 390,47 zł – dokładnie tyle Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłacił już mieszkańcom naszej gminy, którzy skorzystali z Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Urzędzie Gminy i złożyli wnioski w programie Czyste Powietrze. To oczywiście nie jest ostateczna kwota, ponieważ, część umów nie jest jeszcze rozliczona, a nabór nadal trwa.

Dla kogo?

Dla właścicieli/współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego

Urząd Gminy w Kozłowie (pok. 24)

wtorek-środa, 13.00-15.00

czwartek-piątek 12.00-15.00

 

Liczba złożonych wniosków 85

Podpisanych umów 77

Zakończonych przedsięwzięć 52

Wypłacone środku 959 390,47 zł

*dane z 30.06.2023 r.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do aplikowania.

Nabory wniosków 2023 informacja 

2 czerwca wójt Marek Wolszczak przy kontrasygnacie skarbnika Piotra Radziewicza podpisał z Grzegorzem Kierozalskim, dyrektorem Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie dwie umowy na bezzwrotną pomoc finansową na realizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym skierowanych do mieszkańców gminy.

„Powitanie Lata – Szkotowo”, które odbędzie się 24 czerwca, a jego celem jest budowanie społecznych więzi, rozwoju i integracja mieszkańców terenów wiejskich, integracja międzypokoleniowa, wspieranie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz rozwój życia kulturalnego na terenach wiejskich.

Wysokość wsparcia - 25 tys. zł.

„Dni Rodziny w Gminie Kozłowo" w miejscowościach Bartki, Januszkowo i Cebulki. Celem przedsięwzięcia jest organizacja cyklu imprez integrujących społeczność lokalną, budowanie społecznych więzi, przyczyniających się do rozwoju terenów wiejskich, wyrównania szans społecznych oraz wspieranie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, promocja roli rodziny, jako podstawowej jednostki rodziny

Wysokość wsparcia -  17 160 zł.

Już dziś serdecznie zapraszamy!

dyzur konsultanta

 

fundusz pracy 2023

 

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli: 

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
      a. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
      b. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
 3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Dofinansowanie udzielane jest podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).
Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

Już niedługo kolejne dwie drogi gruntowe, tym razem w Kozłowie i  Kownatkach będą miały nawierzchnię asfaltową. A wszystko dzięki dotacji pozyskanej przed gminę.

16 lutego wójt Marek Wolszczak  podpisał z Grzegorzem Kierozalskim, dyrektorem Krajowego Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa, oddział w Olsztynie umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo – jezdnych, zlokalizowanych w granicach działek: 1) nr 9/9 obrębu Kownatki, w miejscowości Kownatki, 2) nr 660/1 obrębu Kozłowo, w miejscowości Kozłowo”. 

Gmina otrzymała 499 982,60 zł dofinansowania, co stanowi 100 % wartości zadania. Prace mają się zakończyć do 31 października 2023 r.

 

fundusz pracy 2022

 

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli: 

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
      a. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
      b. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
 3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Dofinansowanie udzielane jest podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).
Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

Szanowni Państwo,

W ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, Gminie Kozłowo został przyznany grant w wysokości 996 856,00 zł. W związku z powyższym 392 uczniów z terenu Gminy Kozłowo otrzyma sprzęt komputerowy.

Zgodnie z regulaminem konkursu sprzęt komputerowy zostanie przekazany w ciągu 10 miesięcy od daty podpisania umowy o grant.

Uprawnionymi do otrzymania sprzętu komputerowego są uczniowie, których oświadczenia zostały złożone w wyznaczonym terminie oraz poprawnie uzupełnione.

Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu środków i przeprowadzeniu przez Gminę postępowania przetargowego, będziemy się kontaktować indywidualnie celem przekazania sprzętu i podpisania odpowiedniej umowy.