W gospodarstwie w Zybułtowie w gminie Grunwald utrzymującym ponad 17 tys. sztuk indyków, wykryto ognisko ptasiej grypy. W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej– wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniem ogniska tej choroby określono również obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w którym znajduje się część Gminy Kozłowo tj. Browina, Turowo, Turówko, Wronowo.    

Jak wynika z komunikatu służb weterynaryjnych, ognisko wysoce zjadliwej grypy ptasiej H5N8 wyznaczono po uzyskaniu wyników badań otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Ptasia grypa to choroba wirusowa, stwarzająca zagrożenie przede wszystkim dla ptaków - zarówno dzikich, wolnożyjących, jak i dla drobiu hodowanego przez ludzi. Pod pojęciem ptasiej grypy kryją się różne podtypy wirusów różniące się zjadliwością i zakaźnością. U indyków z gospodarstwa w Zybułtowie stwierdzono podtyp wirusa H5N8 - należy on do szczepów zjadliwych, niestwarzających zagrożenia dla człowieka.

Na terenie całej gminy zakazuje się:

 • przemieszczania drobiu, piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym
 • wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób i inne ptaki,
 • wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

*na wszystkie te działania zgodę musi wyrazić powiatowy lekarz weterynarii

 

1

Wójt określił terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

 • złożenie wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego 25.02 – 31.03 godz. 15.00
 • weryfikacja przez komisje rekrutacyjną 1.04 – 12.04
 • podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  15.04, godz. 14.00  
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 18.03 – 26.04.2020
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  28.06, godz. 14.00

Dokumenty aplikacyjne można pobrać ze strony internetowej gminy

dzien kobiet 2020 z logo jpg

12 lutego podczas nadzwyczajnej sesji rady gminy w Kozłowie większość radnych podjęła uchwałę o utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie. To duży krok w kierunku zapewnienia seniorom opieki, na którą zasługują.

Mimo iż od początku stycznia Gmina podejmowała próby podpisania umowy na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy z Fundacją Itaj, prezes Ireneusz Kondrów nie podpisał umowy, co w konsekwencji spowodowało zamknięcie ŚDS. – Umowa była sporządzona przede wszystkim dla zabezpieczenia interesów seniorów. Według wytycznych wojewody sprzęt zakupiony z dotacji jest własnością Gminy, aby służył seniorom, niezależnie od tego, kto prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy. A z tym nie wiedzieć czemu prezes się nie zgadza, uważa, że sprzęt jest jego własnością, mimo iż na jego zakup nie wydał ani złotówki. I właśnie z tego powodu nie podpisał umowy – wyjaśnia wójt gminy Kozłowo.

Dom może nadal funkcjonować,

wszystko zależy od dobrej woli prezesa

Na nadzwyczajnej sesji rady gminy radni mieli wiele pytań, dotyczących funkcjonowania nowego ŚDS-u. – Procedura wymaga czasu, dlatego liczy się każdy dzień. Wcześniejsze podjęcie uchwały, oznacza wcześniejsze rozpoczęcie funkcjonowania ŚDS w Kozłowie – wyjaśnia wójt, Marek Wolszczak. Inny pogląd na całą sprawę miał prezes Fundacji Itaj, Ireneusz Kondrów. Mówił, że złożył staroście  propozycję przekazania mu w bezpłatne użyczenie budynku w Sarnowie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Wójt zaproponował, żeby w takim razie Fundacja przekazała budynek Gminie na takich samych zasadach, jak powiatowi, a wtedy dom mógłby nadal funkcjonować w tym samym miejscu, a uczestnicy i pracownicy mogliby zostać w Sarnowie. Radni mówili, że skoro prezesowi tak leży na sercu dobro seniorów to powinien oddać budynek w użyczenie gminie i sprawa byłaby rozwiązana, a zajęcia zostałyby wznowione jeszcze w tym miesiącu. Niestety prezes nie odpowiedział i opuścił salę narad!

Mimo wszystkich emocji związanych z ŚDS, część radnych podjęła odpowiedzialną decyzję i zagłosowała za utworzeniem nowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Dzięki temu gmina może działać, a nie czekać z założonymi rękami.

Zgodnie z zapowiedzią Gmina Kozłowo wysłała do Fundacji Itaj przygotowaną umowę użyczenia budynku w Sarnowie pod działalność ŚDS. Jeśli prezes ją podpisze, dom w Sarnowie nadal będzie funkcjonował. 

– My nie chcemy przenosić uczestników, chcemy żeby zostali w Sarnowie. Teraz wszystko zależy od prezesa – wyjaśnia wójt.

umowa_uzyczenia.pdf

W związku z ujawnieniem przypadków zarażeń koronawirusem 2019-nCoV w kilku państwach europejskich oraz pojawiającymi się zgłoszeniami podejrzeń zarażenia koronawirusem w Polsce Sekretarz Gminy Jacek Jankowski w imieniu Wójta Gminy 30 i 31 stycznia zwołał posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Podczas posiedzenia Zespołu dokonaniu oceny sytuacji na terenie gminy w sprawie koronawirusa 2019-nCoV. Potwierdzono gotowość wszystkich  służb niezbędnych do ewentualnych działań. Pracownik ds. merytorycznych ds. obrony cywilnej i p poż. utrzymuje stały kontakt ze służbami sanitarnymi i na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną. 

Mieszkańców gminy uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad profilaktyki. Wirus jest wrażliwy na działanie powszechnie dostępnych środków myjących i dezynfekcyjnych. Należy często myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu. Okres inkubacji wirusa może trwać do 14 dni (najczęściej jest to od 5 do 6 dni) . Główne objawy zarażenia to gorączka powyżej 38 C, kaszel, duszność. Po wystąpieniu takich objawów, niezwłocznie należy zgłosić się do lekarza.

Komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie koronawirusa:

Postępowanie dla podróżnych

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" zwraca się z prośbą o wypełnieni ankiety monitorującej.

Poniższa ankieta skierowana jest do wszystkich mieszkańców obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. Wypełnienie ankiety, pozwoli na zbadanie poziomu państwa satysfakcji pod kątem działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania, jak również realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

PRZEJDŹ DO ANKIETY

16 stycznia w Klubie Seniora w Kozłowie odbyło się IV posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. W spotkaniu uczestniczył wójt Marek Wolszczak oraz sekretarz Jacek Jankowski.  

Seniorzy wysłuchali sprawozdania z działalności międzysesyjnej wójta, dowiedzieli się jakie uchwały zostały podjęte na ostatniej sesji, jak wygląda tegoroczny budżet oraz o czym radni będą rozmawiać na najbliższej sesji.

Poruszono również wiele ciekawych tematów. Radni mówili o konieczności oznaczenia miejsc ważnych pod względem historycznym znajdujących się na terenie naszej gminy, utworzeniu alei dębowej oraz przeniesieniu placu zabaw w Szkotowie. Omówiono także szczegóły projekt dla dzieci i seniorów, które Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Ziemia Kozłowska zamierza złożyć w programie ASOS.

GALERIA:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie zaprasza do wzięcia udziału w XIII edycji konkursu poetyckiego o tematyce miłosnej.

   CELE KONKURSU

 • popularyzowanie twórczości o tematyce miłosnej,
 • kształtowanie wrażliwości na piękno uczuć i na piękno poetyckie
 • upowszechnianie kultury języka,
 • aktywizowanie miłośników poezji poprzez prezentowanie ich uzdolnień

    REGULAMIN KONKURSU

 • napisanie 1-2 wierszy (nie więcej),
 • każdy wiersz w dwóch egzemplarzach,
 • wiersze zgłoszone do konkursu muszą być opatrzone metryczką z następującymi danymi: imię, nazwisko, wiek, adres, telefon oraz krótka informacja autora o sobie.

   Wiersze będą oceniane w następujących kategoriach:

 • „do lat 15”
 • „szkoła średnia i dorośli”

Wiersze należy przesłać lub dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie do  7 lutego 2020 r. Oceny wierszy dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas nie publikowane i nagradzane w innych konkursach. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby biblioteki i w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami)

Życzymy miłego i twórczego pisania !!!

W okresie ferii zimowych: od 20 do 24 stycznia oraz od 27 do 31 stycznia dzieci w wieku przedszkolnym będą miały zapewnioną opiekę.

Zajęciami będą objęte dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do Przedszkola w Kozłowie oraz Oddziałów Przedszkolnych w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie.

Wyżywienie dzieci, rodzice zapewniają we własnym zakresie:

Godziny zajęć:

Przedszkole w ZSP w Kozłowie - godz. 7.30 - 12.30

Odział Przedszkolny w SP w Zaborowie - godz. 8.00 - 13.00

Oddział Przedszkolny w SP w Szkotowie - godz. 8.00 - 13.00

 Oddział Przedszkolny w SP w Rogożu - godz. 8.00 - 13.00 *tylko od 27 do 31 stycznia