LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badania można wykonać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Szczególnie zachęcamy Panie urodzone w 1973 roku, które po raz pierwszy w 2023 roku będą mogły wykonać mammografię w programie. Przypominamy też, że do końca 2023 roku po raz ostatni bez skierowania badanie będą mogły wykonać Panie, które urodziły się w 1954 roku.

Z nowym rokiem nowym krokiem. Niech na liście postanowień noworocznych pojawi się profilaktyczna mammografia.

Zapraszamy do mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED:

Kozłowo – 17 marca  w godzinach od 8.30 do 15.00 przy Gminnym Centrum Kultury, ul. Nidzicka 31

W ramach programu NFZ do badania uprawnione są Panie od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków:

 • nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte Panie, u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Zachęcamy do regularnych badań i dbania o swoje zdrowie. Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi. Pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi, a wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości udział w programie zapewnia szybką ścieżkę diagnostyki i leczenia. Dzięki stałemu monitoringowi usprawniamy kontakt z placówkami prowadzącymi dalszą diagnostykę i przyspieszamy ewentualne konieczne leczenie.

Rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44 , 22 338 19 60 lub poprzez formularz  http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.

Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD  z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. Prosimy o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mammografii i Programu Profilaktyki Raka Piersi znajdziecie Państwo na stronie www.mammo.pl.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i służy poszerzaniu wiedzy na temat właściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz zasad ochrony środowiska naturalnego. 

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny w okresie przyjmowania zgłoszeń podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka. 

Szczegóły w Regulaminie Konkursu

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym. Autorzy trzech najlepszych prac na etapie wojewódzkim, który kończy się 21.04.2023 r., otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok 500 zł, a ich rymowanki zostaną poddane ponownej ocenie na etapie centralnym. Z 48 prac przesłanych przez OR KRUS Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych rymowanek, których twórcy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł. Gala podsumowująca zaplanowana jest w czerwcu 2023 roku.

 

 

Zachęcamy do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  W tym roku odbywa on się pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci z terenów wiejskich prawidłowych nawyków oraz zachowań podczas pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia dwuwymiarowej pracy plastycznej na temat popularyzowania zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym. Praca może być wykonana dowolną techniką, ale w obowiązkowym formacie A-3, z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i podczas przechowywania.

Pracę należy trwale opisać na odwrocie imieniem
i nazwiskiem uczestnika Konkursu i przesłać z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim oraz centralnym (ogólnopolskim). Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – 3, II grupa – klasy 4 – 8. Laureaci poszczególnych etapów uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi, ponadto najciekawsze prace zamieszczone zostaną w materiałach prewencyjnych KRUS. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o warunkach i sposobie przekazania nagród.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 31 marca 2023 r. do Oddziału Regionalnego lub najbliższej Placówki Terenowej KRUS osobiście lub drogą pocztową.

Regulamin Konkursu oraz szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: www.krus.gov.pl.

"Nasz Zabytek" to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla  każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie.

Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym chcą przywrócić  świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być  wykorzystany przez lokalną społeczność.

Zwycięski obiekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie do 1 000 000 PLN.

Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację i dostosowanie obiektu do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Ważne! W konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome (z wyjątkiem miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, cmentarzy, mauzoleów, kurhanów, zabudowań w obrębie cmentarzy), wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej  lub gminnej ewidencji zabytków.

W konkursie będą oceniane zabytki, które są  własnością publiczną (należą np. do jednostki samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).

Konkurs „Nasz zabytek” jest podzielony na dwie części:

I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie (od 6 lutego do 5 marca 2023 r.);

II  Konkurs  –  wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku (start początek maja 2023 r.  –  po zakończeniu I Konkursu).

n1

Gmina zamierza aplikować o środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. O środki mogą ubiegać się również właściciele nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Środki z dotacji można przeznaczyć na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Warunkiem jest posiadanie prawa własności do nieruchomości.

Wartość inwestycji  nie może przekroczyć 3, 5 mln złotych, z czego wnioskodawca musi zapewnić minimum 2 % wkładu własnego.

Podmiotem uprawnionym do złożenia  wniosku o dofinansowanie jest gmina, która może udzielić wsparcia właścicielom nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. W związku z tym osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania muszą złożyć wniosek.

Wnioski w wersji elektronicznej należy wysłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy do 15 lutego 2023 roku.

Gmina zweryfikuje wnioski w ciągu 14 dni i skontaktuje się z osobami, które zakwalifikują się do kolejnego etapu aplikowania o środki.

Szczegóły programu https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

POBIERZ WNIOSEK 

 

20.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kozłowie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy w godzinach 8:30–11:00

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego; telefon: 89 512 54 86

 

,,Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020"1

W myśl obowiązującej od 3 listopada zmiany ustawy o dodatku węglowym, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania pod warunkiem podjęcia przez gospodarstwa domowe kroków formalnych prowadzących do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania (dopełnienie niezbędnych formalności wiąże się z wyodrębnieniem samodzielności lokalowej – t.j. sporządzenie dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji budynku z zaznaczonymi na rzutach odpowiednich kondygnacji lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w celu uzyskania zaświadczenia ze Starostwa o samodzielności lokalu; posiadając zaświadczenie o samodzielności lokalu, należy dokonać wyodrębnienia lokalu w drodze aktu notarialnego, który będzie podstawą do założenia nowej księgi lokalowej).

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000 zł mające zrekompensować wzrost cen węgla i uchronić obywateli przed ubóstwem energetycznym.

WAŻNE: Gospodarstwa domowe, których wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia z uwagi na ten sam adres zamieszkania mogą ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy w Kozłowie w pokoju nr 24 lub dzwoniąc pod nr tel. 89 625 08 22.

Informujemy, że z dniem 3 listopada weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

W związku z tym od dnia 08.11.2022r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na zakup węgla po cenie nie wyższej niż 2000 zł/t.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego.

Wymogiem jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i spełnienie warunków określonych w ww. ustawie. Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla po cenach preferencyjnych. O wyniku weryfikacji i rozpatrzenia wniosku urząd będzie informował telefonicznie każdego wnioskodawcę na numer telefonu podany we wniosku.

Osoby, które wyraziły chęć zakupu węgla składając Deklarację i chcą nadal dokonać zakupu zobowiązane są do złożenia wniosku.

 Formularz wniosku dostępny poniżej lub do pobrania w formie papierowej w siedzibie Urzędu.

Formularz wniosku.docx - pobierz

Formularz wniosku.pdf - pobierz

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ( 89 625 08 22 / 89 625 08 33) lub w Urzędzie Gminy pok.24.

Wnioski należy składać w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres skrytki podawczej Urzędu Gminy w Kozłowie.

Zgodnie z poleceniem władz centralnych Gmina Kozłowo realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi wyłącznie w wypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej.

Profilaktyka jodowa - BROSZURA INFORMACYJNA - ZOBACZ

 Poniżej podajemy do publicznej wiadomości wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy, w zależności od miejsca zameldowania (wg sołectw):

Lp.

Lokalizacja punktu dystrybucji

Właściwość miejscowa dla sołectwa:

1.

Gminny Punkt Dystrybucji Tabletek Jodowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie

ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo

tel. 89 626 08 34

Wydawanie tabletek jodowych do Punktów Wydawania Tabletek Jodowych na terenie Gminy Kozłowo

2.

Punkt Wydawania Tabletek Jodowych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie

Ul. Szkolna 6, 13-124 Kozłowo

Tel. 89 626 70 26

Kozłowo, Sarnowo, Sątop, Zabłocie Kozłowskie, Zakrzewko, Zakrzewo

3.

Punkt Wydawania Tabletek Jodowych

Szkoła Podstawowa w Rogożu

Rogóż 4, 13-124 Kozłowo

Tel. 89 626 70 84

Dziurdziewo, Gołębiewo, Kamionki, Rogóż, Sławka Mała, Sławka Wielka, Wierzbowo

4.

Punkt Wydawania Tabletek Jodowych

Szkoła Podstawowa w Szkotowie

Szkotowo 51, 13-124 Kozłowo

Tel. 89 626 80 31

Browina, Januszkowo, Kownatki, Lipowo, Michałki, Rodowo, Siemianowo, Szkotowo, Turowo, Turówko

5.

Punkt Wydawania Tabletek Jodowych

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Zaborowo 2, 13-124 Kozłowo

Tel. 89 626 70 68

Bartki, Cebulki, Górowo, Kadyki, Krokowo, Niedanowo, Pielgrzymowo, Szkudaj, Szymany, Ważyny, Wola, Zaborowo, Zalesie

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić, aby otrzymać preparat.

W przypadku wystąpienia zagrożenia akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu ze względów medycznych zostaną objęci mieszkańcy do 60. roku życia oraz uchodźcy i turyści przebywający na terenie Gminy Kozłowo.

Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

 • dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)

 • dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu)

 • dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu)

 • noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)

 • kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Gminy Kozłowo. Dopiero wówczas nastąpi rozpoczęcie akcji wydawania tabletek. Do tego momentu punkty dystrybucyjne będą nieczynne, więc udawanie się do nich w celu uzyskania tabletek z jodkiem potasu jest bezcelowe.

Z informacji, które otrzymujemy z administracji rządowej, wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak, z ostrożności, należy się do niego wcześniej przygotować.

Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów, o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, lokalnych mediach oraz stronie internetowej gminy i w mediach społecznościowych.

 Pamiętajmy! Przyjmowanie jodku potasu w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie, nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. W obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia też, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela.

 

WAŻNE!

Przydział tabletek otrzymanych przez gminy został dokonany w oparciu o informacje zawarte w odpowiednich rejestrach (wg informacji o zameldowaniach na danym terenie), zaś w przypadku wystąpienia potrzeby ich dystrybucji, analogicznie dokonany zostanie przydział pomiędzy poszczególnymi sołectwami (wg stanu osobowego sołectwa na dany dzień)

Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w ulotce dołączonej do informacji.

ZASADY ODBIORU TABLETEK Z JODKIEM POTASU W PUNKTACH DYSTRYBUCYJNYCH NA TERENIE GMINY KOZŁOWO (WYŁĄCZNIE PO URUCHOMIENIU WW. PROCEDURY).

 1. Do punktu dystrybucyjnego należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

 2. Wydawanie tabletek z jodkiem potasu następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia. Możliwy jest odbiór przez osobę pełnoletnią dla kilkorga członków rodziny po złożeniu odpowiedniego oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela punktu dystrybucyjnego.

 3. W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zameldowanym w Gminie Kozłowo.

 4. Każdy może otrzymać przydziałową dawkę jodku potasu tylko raz, z zastrzeżeniem, iż jedna osoba może otrzymać wyliczoną ilość tabletek dla członków rodziny (po udokumentowaniu ilości członków rodziny poprzez złożenie oświadczenia) pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 5. Osobom wydającym tabletki z wyjątkiem personelu medycznego nie wolno podawać ich do spożycia osobie zainteresowanej. Osoby w punkcie wydawania tebletek uprawnione są do sprawdzenia tożsamości zgłaszających się osób i wydania im odpowiedniej ilości tabletek.

 6. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.

 7. Wszelkie próby destabilizacji pracy punktu wydawania preparatów jodowych rozwiązywać będą organy Policji.

Szanowni Mieszkańcy
Uprzejmie informuję, że kierując się troską i odpowiedzialnością za wspólnotę samorządową, gmina Kozłowo włączy się w proces dystrybuowania węgla.
Aktualnie procedowana ustawa wymaga działań poprzedzających, co znacznie usprawni ten proces.
Dlatego też proszę o pilne tj. do dnia 25.10.2022 roku (wtorek) do godz. 10.00 dostarczenie do tut. Urzędu (sekretariat lub pok. 24) wypełnionej deklaracji.
Deklaracja dotyczy osób fizycznych w gospodarstwach domowych, które spełniają warunki do dodatku węglowego.
Deklaracja nie stanowi wiążących prawnie zobowiązań. Pełni jedynie dopełnienie obowiązku przekazania informacji (wstępnego zapotrzebowania) o liczbie i rodzaju paliwa do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Deklaracja do pobrania poniżej na stronie lub w Urzędzie Gminy w Kozłowie.
Wójt Gminy Kozłowo
/-/ Marek Wolszczak