W poniedziałek 6 lipca 2015 roku 10-cio osobowa grupa mieszkańców naszej gminy rozpoczęła realizację Programu Aktywizacja i Integracja.

Jest to nowa forma, która daje możliwość aktywizacji osób bezrobotnych, dla których ustalony został przez pracowników urzędu pracy profil pomocy III.

W ramach programu beneficjenci uczestniczyli w zajęciach z komunikacji interpersonalnej, planowania i zarządzania budżetem domowym, autoprezentacji i poczucia własnej wartości oraz realizowali program prac społecznie użytecznych.

Porozumienie w zakresie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja zawarte zostało przez Wójta Gminy Kozłowo Jacka Jankowskiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Aleksandrę Nowogórską, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Część I programu trwała do 31 sierpnia, natomiast od 9 września zajęcia są kontynuowane w poszerzonej formie.

Życzymy wytrwałości i sukcesów na rynku pracy.

Galeria (ilość zdjęć 7)

Od dnia 1 listopada 2015r. zmiana wysokości świadczeń rodzinnych.

Zasiłek rodzinny:

 1. 89,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 118,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 129,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości 1.000,00zł,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00zł miesięcznie,
 3. samotnego wychowywania dziecka - dodatek przysługuje w wysokości 185,00zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 265,00zł, nie więcej niż 530,00zł na wszystkie dzieci,
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - dodatek przysługuje w wysokości 90,00zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 80,00zł, na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 24 roku życia - 100,00 zł,
 6. rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowo, w wysokości 100,00zł na dziecko,
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - który przysługuje:

a) w związku z zamieszkaniem w internacie, bursie, na stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – 105,00zł miesięcznie na dziecko, albo

b) w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 63,00 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Od dnia 01.10.2015 roku zmiana wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

 • dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości – 643,00zł;
 • dla osoby w rodzinie w wysokości – 514,00zł;
 • kwota dochodu za 1ha przeliczeniowy w wysokości - 288,00zł.

Od dnia 01.11.2015 roku zmiana wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego:

 • 674,00zł na osobę,
 • 764,00zł na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

I choć te słowa bardziej kojarzą się z Bożym Narodzeniem niż Wielkanocą, to idealnie wpisują się w klimat, który panował w kozłowskim Klubie Integracji Społecznej.

28 marca mieszkanki Kozłowa uczestniczyły w warsztatach wielkanocnych, które prowadziła Hanna Romanowska. Malowały, kleiły, wycinały, lakierowały, a przede wszystkim ozdabiały styropianowe jajka, które na koniec warsztatów zmieniły się nie do poznania. Podczas twórczej pracy miały okazję porozmawiać, a może nawet nawiązać nowe znajomości. To chyba znak, że święta coraz bliżej…

Zobacz, jakie małe dzieła sztuki powstały podczas warsztatów.

GALERIA: