29 i 30 listopada wolontariuszki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie przeprowadziły świąteczną zbiórkę żywności w sklepach na terenie Kozłowa.

Akcja została zorganizowana we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. Artykuły spożywcze zostaną przekazane na Szlachetną Paczkę. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących.

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

 Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 - opiece i wychowaniu dziecka

 - prowadzeniu gospodarstwa domowego

 - kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 Funkcjonowanie rodziny wspierającej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi i po odpowiednim przeszkoleniu i pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, pomagać innym. Rodziny te mogą liczyć na zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo, tel. (89) 625-08-34, 625-08-39,625-08-42.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r. są przyjmowane od 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2019r. w formie papierowej.   

Zachęcamy do składania wniosków o 500+ na nowy okres już od 1 lipca z wykorzystaniem 4 kanałów online:

  • ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

  • za pomocą platformy ePUAP,

  • PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS

  • bankowości elektronicznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres do dnia 31 maja 2021 r. złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres do dnia 31 maja 2021 r. złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres do dnia 31 maja 2021 r. złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres do dnia 31 maja 2021 r. złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres do dnia 31 maja 2021 r. złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.


UWAGA!
Należy pamiętać, że prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu tj. do 31.05.2021r. nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

WAŻNE:

  • Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

  • Do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

- inne dokumenty w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

- jeśli rodzice rozwiedzeni, żyjący w separacji lub w rozłączeniu, zgodnie z orzeczeniem sądu, sprawują opiekę naprzemienną nad danym dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdy z rodziców ma prawo uwzględnić to dziecko w składzie rodziny i każdemu z rodziców, po spełnieniu warunków ustawowych, przysługuje świadczenie wychowawcze na to dziecko w wysokości połowy kwoty świadczenia przysługującego za dany miesiąc świadczenia, czyli co do zasady 250 zł.

-jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu wyeliminowanie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania  na te same dzieci podobnych świadczeń w dwóch lub większej liczbie państwach UE/EOG/Szwajcarii jednocześnie.


Szczegółowych informacji na temat przepisów w zakresie świadczenia wychowawczego udzielą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie pod nr tel. (89) 625-08-46.

Uwaga:

 Wzór wniosku do pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Podanie danych osobowych w niniejszym formularzu jest obowiązkowe. Dane te będziemy przetwarzać w celu załatwienia Pani/Pana sprawy.
Podanie nr telefonu/ adresu email jest dobrowolne i służy do skontaktowania się z Panią/ Panem w sprawie niniejszego wniosku.
Przetwarzanie jest obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora danych osobowych, czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy podane dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 10 lat, licząc od stycznia kolejnego roku po załatwieniu Pani/Pana sprawy.
W celu zapewnienia stałego dostępu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego i bezpiecznego przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dane będą udostępniane dostawcom wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa przetwarzania.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
    • prawo dostępu do danych osobowych,
    • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
    • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Nidzicka 31 13-124 Kozłowo, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej /w6vq2a15gx/gops.
Może Pani/ Pan również wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Nidzicka 31 13-124 Kozłowo lub poprzez pocztę elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS w Kozłowie, bezpośrednio u pracownika oraz na stronie internetowej http://www.bip.kozlowo.pl/?cid=232&bip_id=3675.

UWAGA!

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz z pomocy społecznej:

Terminy wypłat świadczeń

Wypłaty świadczeń rodzinnych
w okresie zasiłkowym 2020/2021

Wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ w okresie świadczeniowym 2019/2021

Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z pomocy społecznej w okresie świadczeniowym 2020/2021

22.10.2020

23.10.2020

22.10.2020

23.10.2020

20.10.2020

23.11.2020

24.11.2020

23.11.2020

24.11.2020

20.11.2020

17.12.2020

18.12.2020

17.12.2020

18.12.2020

16.12.2020

22.01.2021

25.01.2021

22.01.2021

25.01.2021

20.01.2021

23.02.2021

24.02.2021

23.02.2021

24.02.2021

19.02.2021

23.03.2021

24.03.2021

23.03.2021

24.03.2021

19.03.2021

22.04.2021

23.04.2021

22.04.2021

23.04.2021

20.04.2021

 

24.05.2021

25.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

20.05.2021

23.06.2021

24.06.2021

23.06.2021

24.06.2021

21.06.2021

22.07.2021

23.07.2021

22.07.2021

23.07.2021

20.07.2021

 

23.08.2021

24.08.2021

23.08.2021

24.08.2021

20.08.2021

23.09.2021

24.09.2021

23.09.2021

24.09.2021

20.09.2021

22.10.2021

25.10.2021

22.10.2021

25.10.2021

 

I – dzień wypłat dla miejscowości - Bartki, Górowo, Kadyki,

Kozłowo, Krokowo, Sarnowo, Sątop, Szkudaj, Wola, Zabłocie

Kozłowskie , Zakrzewko, Zakrzewo.

II – dzień wypłat dla miejscowości – Browina, Cebulki,

Dziurdziewo, Gołębiewo, Januszkowo, Kamionki

, Kownatki, Lipowo, Michałki, Niedanowo, Pielgrzymowo,

Rodowo, Rogóż, Siemianowo, Sławka Mała, Sławka Wielka,

Szkotowo, Szymany, Turowo, Turówko, Ważyny, Wierzbowo,

Zaborowo, Zalesie.

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie po raz kolejny przystąpił do realizacji Podprogramu FEAD 2018.

 

We wtorek 4 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie odbyły się warsztaty, których tematem było zdrowe żywienie, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności oraz edukacja ekonomiczna.
Warsztaty dla podopiecznych ośrodka pobierających żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa poprowadzili na zlecenie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie Pani Grażyna Kondek i Pan Jacek Panas.

 ---------------------------------------------------------------------------------

Najbliższe terminy wydawania żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie:
Rejon I - Kozłowo, Lipowo, Sławka Mała- 01.04.2019r.
Rejon II - Turowo, Turówko, Sławka, Wielka, Gołębiewo, Kownatki, Michałki, Browina, Zakrzewo, Rogóż- 03.04.2019r.
Rejon III - Zaborowo, Niedanowo, Zalesie, Szymany, Ważyny, Zakrzewko, Pielgrzymowo, Krokowo, Cebulki, Sątop, Wola, Bartki, Górowo, Szkudaj - 02.04.2019r.
Rejon IV - Sarnowo, Wierzbowo, Dziurdziewo, Kamionki, Siemianowo, Januszkowo, Szkotowo, Zabłocie Kozłowskie - 02.04.2019r.

  ---------------------------------------------------------------------------------

 

Informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz nowego Podprogramu 2018 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

CZAS REALIZACJI PODPROGRAMU 2018
sierpień 2018 roku – maj 2019 roku

osobom zainteresowanym uczestnictwem w PO PŻ Podprogram 2018 wydawane są skierowania przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.

KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ ODBIORCY
Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (dochód nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej) tj.:

1 402 zł. dla osoby samotnej,
1 056 zł. dla osoby pozostającej w rodzinie,

- zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 2018 roku.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Poza wydawaniem żywności w ramach programu prowadzone są działania towarzyszące.

Wszelkich informacji dotyczących kwalifikowania do Programu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.