21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji wójt Marek Wolszczak odwiedził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, aby podziękować wszystkim pracownikom.

– Dziękuję za wysiłek i serce, jakie wkładacie w waszą codzienną pracę. Mam nadzieję, że mimo trudności, jakie napotykacie, praca przynosi wam satysfakcję - mówił Marek Wolszczak. Wójt złożył na ręce kierownik Elżbiety Świgoń wiązankę, a każdemu pracownikowi wręczył symbolicznego kwiatka.  

– Życzę nam, aby dalsza współpraca gminy i GOPS-u przebiegała tak przykładnie, jak do tej pory – dodał.

GALERIA:

 

        

Stypendium socjalne przyznawane jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kozłowo na wniosek:
- rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia;
- dyrektora szkoły.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
do otrzymania stypendium socjalnego wynosi:
- 514 zł. netto – obowiązuje do 30 września 2018 r.,
- 528 zł netto – obowiązuje od 1 października 2018 r.

ZŁÓŻ WNIOSEK - ZOBACZ

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  

Świadczenie "Dobry Start" zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Świadczenie dobry start przysługuje:

  • rodzicom,

  • opiekunom faktycznym,

  • opiekunom prawnym,

  • rodzinom zastępczym,

  • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

  • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

  • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko,

  • osobom uczącym się – raz w roku.

Wnioski o świadczenie przyjmowane i realizowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo- -terapeutycznej.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia w formie tradycyjnej czyli papierowej.

UWAGA! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Szczegółowych informacji na temat przepisów w zakresie świadczenia wychowawczego udzielą pracownicy GOPS w Kozłowie pod nr tel. (89) 625-08-46.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” - zobacz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, zwraca się z apelem o udzielenie pomocy 4-ro osobowej rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w nocy 19 listopada 2017 roku.

Pożar strawił dorobek całego życia rodziny zamieszkałej w Kozłowie. W trakcie pożaru i prowadzonej następnie akcji gaśniczej całkowitemu zniszczeniu uległ dach budynku, jak również pomieszczenia zajmowane przez w/w wraz z całym wyposażeniem. W jednej chwili rodzina została pozbawiona dachu nad głowa, jak również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Rodzina nie otrzyma z tytułu doznanych strat odszkodowania z ubezpieczenia, ponieważ dom nie był ubezpieczony.
 Dlatego gorąco apeluję do wszystkich, którzy chcą i mogą udzielić pomocy poszkodowanym - rodzinie Państwa Orzechowskich - pomocy, czy to rzeczowej, czy finansowej.

 Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie z siedzibą przy ulicy Nidzickiej 31, do którego można dostarczyć rzeczy, które mają być przekazane poszkodowanym.

Rodzina otrzyma wsparcie ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, jednakże ze względu na rozmiar strat ośrodek nie jest w stanie zapewnić kompleksowej pomocy w remoncie budynku, szacowany koszt strat to 300 tys. złotych.

Nieszczęście, które dotknęło rodzinę naszych mieszkańców mogłoby spotkać każdego z nas. Żyjemy w bardzo trudnych czasach dlatego każdy odruch serca będzie mile widziany, a dla rodziny dotkniętej tą tragedią, będzie nadzieją na lepsze jutro i wiarą, że współczucie i pomoc innym nie jest obca naszemu społeczeństwu.

Za każdą ofiarowaną pomoc serdecznie dziękujemy.

W w/w sprawie prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie. Osoba do kontaktu – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta Świgoń telefon: 89-625-08-34

oraz specjalista pracy socjalnej Magdalena Kordalska tel. 89-625-08-39.

 Natomiast pomoc finansową można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy udostępniony przez Nidzicki Fundusz Lokalny:

 Bank Spółdzielczy w Nidzicy numer konta: 58 8834 0009 2001 0000 5005 0013
Tytuł prowadzonej zbiórki : „Pogorzelcy z Kozłowa”

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku możesz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 roku zostaną zmienione druki wniosków dotyczące świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres 2017/2018.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Szczegółowych informacji na temat przepisów w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego udzielają pracownicy GOPS w Kozłowie pod nr telefonów 89 625 08 46, 89 625 08 43.

Uwaga: wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz załączniki do tych wniosków, zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/