W dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany
od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku

 

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
jest obowiązkowy.
 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 
Pełne informacje o spisie
(m.in. aplikacja spisowa, infolinia, sprawdzenie tożsamości rachmistrza) na:
 

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Metody przekazywania danych:
  • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS (tzw. samospis internetowy);
  • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
  • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.
 
Potrzebujesz pomocy, chciałbyś dokonać samospisu w Gminnym Biurze Spisowym,
zapraszamy do kontaktu:
(89) 625-08-28 - Karol Malonek
(89) 625-08-15 - Natalia Masiak
 
Zapraszamy do udziału
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021!

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza na BEZPŁATNE spotkanie edukacyjne dot. projektu pn. „Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu”

Termin spotkania: 12.05.2021 w godzinach 17:00 - 19:00

Rejestracja możliwa pod adresem https://zoznidzica.clickmeeting.com/

Na spotkaniu będą podane też informacje o możliwości zapisania się do projektu rehabilitacyjnego dla osób  50-59 lat kobietyt i 50-64 mężczyźni.

Informacje pod adresami:

https://zoz.nidzica.pl/2020/02/18/regulamin-rekrutacji/

https://zoz.nidzica.pl/2021/04/02/wyklady-edukacyjno-informacyjne-online/

17 maja 2021 roku zaplanowane jest przełączenie numeru alarmowego 998 obejmującego obszar powiatu nidzickiego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.
Numer 998 nie zniknie, ale zmieni adresata zgłoszenia.
Oznacza to, że po tej dacie dzwoniąc na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
Dyżurny Stanowiska Kierowania PSP na podstawie otrzymanego z CPR zgłoszenia będzie dysponował odpowiednie siły ratownicze oraz koordynował prowadzone działania. Nie będzie możliwe bezpośrednie połączenie z dyżurnym Stanowiska Kierowania PSP w Nidzicy bezpośrednio pod dotychczasowym numerem alarmowym. Podobnie wyglądały będą zgłoszenia alarmowe na terenie innych powiatów.
Połączenie z dyżurnym Stanowiska Kierowania KP PSP w Nidzicy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby można będzie uzyskać pod numerem 896250412 .
Numer główny komendy z zapowiedzią wyboru konkretnego wydziału komendy: 896250400
kp psp
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy przypomina, że na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Natomiast zgodnie z art.. 71 ust. 7 właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem. Sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
Niewypełnienie wyżej wymienionych obowiązków w terminie skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy.