ostatnia wieczerza

Mimo iż uchwałę o powołaniu Gminnej Rady Seniorów radni podjęli ponad rok temu, to dopiero teraz można rozpocząć nabór kandydatów.  – Wojewoda uchylił naszą uchwałę, ale po przeanalizowaniu dokumentów skierowaliśmy sprawę do sądu, a ten przyznał rację nam – wyjaśnia wójt Gminy Kozłowo, Marek Wolszczak. Uchwała jest ważna, więc można rozpocząć nabór kandydatów. Wnioski można składać od 6 maja do 6 czerwca w sekretariacie urzędu gminy.

Przypomnijmy najważniejsze założenia. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Składa się z 20 osób, a w jej skład wchodzą mieszkańcy gminy Kozłowo, którzy ukończyli 55 rok życia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Członkowie rady pełnią swoją funkcję społecznie i za udział w pracach nie otrzymują  żadnego wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane pracą w Gminnej Radzie Seniorów powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać z naszej strony internetowej KLIKNIJ TUTAJ lub otrzymać w pokoju 22 Urzędu Gminy. Kandydaci muszą zebrać co najmniej 10 podpisów osób, udzielających im poparcia.

W lutym i marcu na terenie Gminy Kozłowo odbywały się walne zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Walne zebranie jest  najwyższą władzą w stowarzyszeniu. Do kompetencji walnego zebrania należy między innymi: rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej, uchwalanie absolutorium dla zarządu, przyjęcie rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu.

Zwołano walne zebrania  w Ochotniczych Strażach Pożarnych w: Szkotowie, Sarnowie, Januszkowie, Kozłowie i Krokowie. Podsumowano działalność stowarzyszeń w 2018 roku.

W strażackich zebraniach uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjnych samorządu Gminy Kozłowo, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

GALERIA:

19 marca w Urzędzie Gminy w Kozłowie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Kozłowo Marka Wolszczaka z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie ppłk Mariuszem Sztorcem.

Spotkanie dotyczyło współpracy urzędu z WKU w celu poprawy jakości mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP oraz zbliżającej się kwalifikacji wojskowej. W spotkaniu wzięli również udział: Szef Wydziału PMiAR mjr Arkadiusz Mojsik, Oficer Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami kpt. Karol Gradus i Podinspektor ds. Obrony Cywilnej Arkadiusz Kłosowski.

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Gmina Kozłowo: 29 marca - 1 kwietnia

Oowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają: 

  1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1995—1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które: 
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  4. kobiety urodzone w latach 1995—2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944).
  5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.  

ozdoby wielkanocne