Pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzą w 2023 roku kontrole nieruchomości wyposażonych w szamba i  przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kontrola polega na sprawdzeniu zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców, którzy nie zgłosili jeszcze posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków o złożenie deklaracji do Urzędu Gminy w Kozłowie przy ul. Mazurskiej 3 (pokój nr 24) o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ponadto osoby, które jeszcze nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny je jak najszybciej zawrzeć z uprawnionym przedsiębiorcą.

Informujemy, że usługi opróżniania zbiorników i wywozu nieczystości płynnych świadczyć mogą jedynie przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.

Na terenie Gminy Kozłowo są to:

- Eko- Kozłowo

- KOMA Usługi Komunalne Sp. z o.o.,

- KOMA Olsztyn Sp. z o. o.

- WC Serwis Sp. z o. o. Spółka Komandytowa

- Wypożyczalnia Sprzętu Pływającego Dariusz Jarocki

- Marek Waśniewski, Dzierzgowo

 

Za uchylanie się od określonych obowiązków, zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości podlega karze grzywny od 500 do 5000 zł.