W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Konkursem realizowanym w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Gmina Kozłowo wspierając mieszkańców w zakresie niwelowania wyrobów azbestowych będzie aplikować o środki na dofinansowanie zadania.
 
W związku z powyższym osoby, które chcą skorzystać z pomocy powinny w terminie do 16 czerwca złożyć w Urzędzie Gminy w Kozłowie wniosek właściciela nieruchomości o przystąpieniu do Programu WFOŚiGW w Olsztynie, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, załącznik graficzny lokalizujący obiekt budowlany.
 
W/w wniosek będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy do uczestnictwa w projekcie oraz zobowiązanie złożenia wniosku (aktualizacji) po otrzymaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW.
 
Należy również pamiętać, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do właściwego Starosty.

 

UWAGA: O złożenie wniosku proszeni są wyłącznie mieszkańcy gminy Kozłowo, którzy są zainteresowani wykonaniem prac w 2021r.!
 
Osoba do kontaktu: Joanna Cedlerska (pok. 24) Nr tel. 89 625 08 22