Stypendium socjalne przyznawane jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kozłowo na wniosek:
- rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia;
- dyrektora szkoły.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
do otrzymania stypendium socjalnego wynosi:
- 514 zł. netto – obowiązuje do 30 września 2018 r.,
- 528 zł netto – obowiązuje od 1 października 2018 r.

ZŁÓŻ WNIOSEK - ZOBACZ