300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  

Świadczenie "Dobry Start" zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Świadczenie dobry start przysługuje:

  • rodzicom,

  • opiekunom faktycznym,

  • opiekunom prawnym,

  • rodzinom zastępczym,

  • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

  • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

  • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko,

  • osobom uczącym się – raz w roku.

Wnioski o świadczenie przyjmowane i realizowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo- -terapeutycznej.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia w formie tradycyjnej czyli papierowej.

UWAGA! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Szczegółowych informacji na temat przepisów w zakresie świadczenia wychowawczego udzielą pracownicy GOPS w Kozłowie pod nr tel. (89) 625-08-46.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” - zobacz