Wielu mieszkańców sołectwa Kozłowo i okolicznych miejscowości skorzystało z możliwości bezpłatnego oddania nieużywanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Organizatorem akcji był sołtys sołectwa Kozłowo, a odbiorcą elektrośmieci firma Mazur Elektrorecykling z Olsztyna.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakłada ograniczenie ilości i masy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jego selektywną zbiórkę oraz bezpieczne dla środowiska naturalnego unieszkodliwianie. Specjalistyczne firmy zajmują się organizowaniem, zarządzaniem oraz prowadzeniem przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, recyklingiem i innymi procesami odzysku. Następnie zebrany sprzęt jest unieszkodliwiany.

Mieszkańcy sołectwa Kozłowo najczęściej przynosili telewizory, pralki, lodówki, komputery, monitory, kuchenki, odkurzacze, baterie, tonery od drukarek i inne niepotrzebne sprzęty.

Sołtys sołectwa Kozłowo składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy włączyli się do akcji oraz za okazaną pomoc i możliwość składania zużytego sprzętu elektronicznego w wybranych miejscach u mieszkańców.

UWAGA!

Zużyte m.in. drzwi, okna, sedes, brodzik zaliczamy do odpadów budowlanych, które należy przywieźć samemu na ul. Przemysłową 61 w Działdowie.

Tego typu odpady nie zostaną zabrane jeśli je wystawimy do odbioru.

Do 500kg za odpady budowlane osoba fizyczna nie ponosi żadnej opłaty.

Wskazówki pomocne przy segregacji odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. - zobacz koniecznie !!!

Opony również należą do odpadów, które należy samemu dostarczyć. Przyjmowane są 4 opony na rok od samochodu osobowego od jednego gospodarstwa domowego bez żadnej opłaty.

Zużyte urządzenia elektroniczne muszą być kompletne.

 

PSZOK w miejscowości Działdowo, ul. Przemysłowa 61 przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty od 10:00 do 14:00 - z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (np. Święta).

 

Harmonogramy odbioru odpadów - zobacz

 

 

system segregacji Strona 1

 

system segregacji Strona 2

 

Na mocy porozumienia zwartego pomiędzy Gminą Kozłowo a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w Urzędzie Gminy w Kozłowie rozpoczyna działalność Punkt Informacyjno – Konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” adresowany jest do  właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych i przewiduje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Punkt świadczy nieodpłatne usługi w zakresie:

- informowania na temat możliwości skorzystania z programu

- doradztwo przy staraniu się o dofinansowanie

- pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie

- pomoc w rozliczeniu dotacji.

Punkt czynny będzie w każdy wtorek i środę w godz. 13.00-15.00 oraz w każdy czwartek i piątek w godz. 12.00-15.00 i mieści się w Urzędzie Gminy w Kozłowie – pokój 24. Zapraszamy do kontaktu z pracownikiem punktu: osobiście lub telefonicznie na nr 89 625 08 22 (tylko w godzinach pracy punktu).

 

30 czerwca o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie odbędzie się spotkanie informujące o zasadach Programu dla mieszkańców gminy Kozłowo.

 

 

 

 

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Konkursem realizowanym w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Gmina Kozłowo wspierając mieszkańców w zakresie niwelowania wyrobów azbestowych będzie aplikować o środki na dofinansowanie zadania.
 
W związku z powyższym osoby, które chcą skorzystać z pomocy powinny w terminie do 16 czerwca złożyć w Urzędzie Gminy w Kozłowie wniosek właściciela nieruchomości o przystąpieniu do Programu WFOŚiGW w Olsztynie, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, załącznik graficzny lokalizujący obiekt budowlany.
 
W/w wniosek będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy do uczestnictwa w projekcie oraz zobowiązanie złożenia wniosku (aktualizacji) po otrzymaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW.
 
Należy również pamiętać, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do właściwego Starosty.

 

UWAGA: O złożenie wniosku proszeni są wyłącznie mieszkańcy gminy Kozłowo, którzy są zainteresowani wykonaniem prac w 2021r.!
 
Osoba do kontaktu: Joanna Cedlerska (pok. 24) Nr tel. 89 625 08 22