Szanowni Państwo,

W związku z wydłużonym czasem oczekiwania w instytucjach publicznych na wydanie dokumentów potwierdzających pracę przodka w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej niezbędnych do weryfikacji wniosku w programie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Kozłowo, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych, uczniów, ubiegających się o sprzęt komputerowy oraz osoby pełnoletnie), którzy złożyli oświadczenia, że termin dokonania uzupełnienia złożonych przez Państwa oświadczeń został wydłużony dla Gminy Kozłowo do dnia 10 stycznia 2022 roku.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia krewnego ucznia w linii prostej (rodzica, dziadka, pradziadka itp.) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i że zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Dokumentami potwierdzającymi fakt zatrudnienia są:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR,

  • świadectwo pracy z PPGR,

  • legitymacje służbowe,

  • dokumenty pochodzące z ZUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR,

  • dokumenty pochodzące z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR i inne.

Uczniowie uczęszczający do szkół ponadpodstawowych zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole średniej wskazanej w oświadczeniu.

Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Kozłowie w pokoju nr 17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku do godz. 14.00.

W przypadku braku dostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenie będzie odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

W razie pytań osobą do kontaktu jest Edyta Kosewska - pracownik Urzędu Gminy w Kozłowie tel. (89) 625 08 16.