W związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Kozłowo, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych, uczniów, ubiegających się o sprzęt komputerowy oraz osoby pełnoletnie), które złożyły oświadczenia we własnym imieniu o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia krewnego ucznia w linii prostej (rodzica, dziadka, pradziadka itp.) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej  i że zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Weryfikacja dokumentacji nastąpi poprzez przekazanie dokumentów tj.:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR,

  • świadectwo pracy z PPGR,

  • legitymacje służbowe,

  • dokumenty pochodzące z ZUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR,

  • dokumenty pochodzące z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR i inne.

Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Kozłowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 roku do godziny 15.30.

W przypadku braku dostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenie będzie odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

W razie pytań osobą do kontaktu jest Joanna Cedlerska – Inspektor Urzędu Gminy w Kozłowie, tel. (89) 625 08 22.

Informujemy, że za realizację konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” odpowiedzialne jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa i to CPPC wprowadza wszystkie zmiany dokumentacji konkursowej