Wydarzenia kulturalne

Zapraszamy wszystkich do udziału w Konkursie Polskiej Piosenki Rozrywkowej. Eliminacje odbędą się podczas powitania Lata w Szkotowie (24 czerwca).

Regulamin

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Informacje o organizatorach Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.

2. Rodzaj i forma Konkursu

a) Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich wokalistów, zarówno amatorów jak i zawodowców.

b) Konkurs w swoim założeniu ma na celu prezentację dorobku polskiej muzyki rozrywkowej lub własnej twórczości na polu szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej.

3. Terminy i etapy Konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

a) Przesłuchań konkursowych zgłoszonych Uczestników w formie koncertu z publicznością pt.: POWITANIE LATA - SZKOTOWO 2023, który odbędzie się 24.06.2023 r. Podczas przesłuchań uczestnicy prezentują jeden utwór, a drugi tylko na wyraźne życzenie Jury. Każdy z uczestników konkursu dysponuje czasem do 15 minut (licząc od wejścia na scenę) na przygotowanie niezbędnego do występu sprzętu.

b) KONCERTU FINAŁOWEGO podczas obchodów DNIA ZIEMI KOZŁOWSKIEJ, który odbędzie się 26.08.2023 r.

Etap I - Przesłuchania Konkursowe

a. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Szkotowie w dniu 24.06.2023 r. w formie koncertu otwartego z udziałem publiczności.

b. Jury po zakończeniu przesłuchań konkursowych podaje zwycięzców I etapu, którzy wystąpią podczas Dnia Ziemi Kozłowskiej.

c. Organizator dopuszcza możliwość nie wystąpienia laureatów I etapu podczas DNIA ZIEMI KOZŁOWSKIEJ tylko i wyłącznie spowodowanego udokumentowaną chorobą lub pracą .W tym przypadku laureat zobowiązuje się do wykonania koncertu w późniejszym i dogodnym dla organizatora terminie.

Etap II – Prezentacja laureatów i wręczenie nagród

a. Prezentacja Laureatów I etapu odbędzie się 26.08.2023 r. w ramach Dnia Ziemi Kozłowskiej, jednej z najbardziej rozpoznawalnych imprez w Gminie Kozłowo.

b. Wręczenie nagród nastąpi podczas Dnia Ziemi Kozłowskiej w dniu 26.08.2023r.

ROZDZIAŁ II

CEL KONKURSU

Celami Konkursu są:

1. propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej,

2. prezentacja dorobku artystycznego młodych wokalistów i grup muzycznych,

3. konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów,

4. prezentacja dorobku polskiej muzyki rozrywkowej,

5. promocja Gminy Kozłowo.

ROZDZIAŁ III

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą brać udział wszyscy chętni soliści wokalni.

2. Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach :

I KATEGORIA – (6-14 LAT)

II KATEGORIA – ( 15-17 i OSOBY PEŁNOLETNIE )

3. Podstawą udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia.

4. Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie Formularza konkursowego stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu .

5. Uczestnik Konkursu może dokonać tylko jednego zgłoszenia.

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2023r. (decyduje data wpływu lub doręczenia do Gminnego Centrum Kultury i Sportu) na adres: Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo z dopiskiem KONKURS POLSKIEJ PIOSENKI ROZRYWKOWEJ – KOZŁOWO 2023 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkuje niezakwalifikowaniem do udziału w Konkursie.

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.

9. Uczestnik przystępując do Konkursu poprzez wypełnienie Formularza konkursowego akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

10. Dane osobowe podane przez osoby fizyczne w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji, będą przetwarzane przez Organizatora - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie w celach związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do uczestniczenia w Konkursie oraz wydania nagród lub wyróżnień.

ROZDZIAŁ IV

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i rejestrację wideo, a także utrwalanie dźwięku i/lub obrazu swoich artystycznych wykonań utworów oraz na rozpowszechnianie wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów, w określony przez Organizatora sposób.

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora Konkursu, na zasadzie wyłączności, swojego wizerunku, utrwalonego podczas trwania Konkursu, a w szczególności podczas przesłuchania konkursowego oraz prezentacji laureatów podczas Dnia Ziemi Kozłowskiej 2023 na fotografiach oraz zapisach audio i wideo.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przyjazdem i ubezpieczeniem Uczestników.

2. Koszty praw autorskich z tytułu publicznego wykonania utworów podczas Konkursu ponosi Organizator.

3. Zgłoszenie do Konkursu dokonane przez Uczestnika może być wycofane przez niego w każdej chwili.

4. Wszelkie koszty związane z opracowywaniem i przesłaniem Formularza konkursowego Uczestnicy Konkursu ponoszą we własnym zakresie. Organizator Konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów.

ROZDZIAŁ VI

JURY, OCENA WYKONAŃ UTWORÓW W RAMACH KONKURSU

1. Zgłoszeni do udziału soliści będą oceniani przez jury podczas publicznej prezentacji ( etap I ).

2.Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
3. Ocenie podlegać będą: umiejętności wokalne, interpretacja utworów, dobór repertuaru i prezentacja Uczestnika.

4. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie zapewnia nagłośnienie Konkursu .

 ROZDZIAŁ VII

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Zwycięzcy I etapu otrzymują następujące nagrody (vouchery)

a) I miejsce : 600 zł

b) II miejsce: 400 zł

c) III miejsce: 200 zł

2. Laureaci Konkursu zobowiązują się do nieodpłatnego występu ( czas : do 10 minut ) podczas DNIA ZIEMI KOZŁOWSKIEJ 2023, który odbędzie się 26.08.2023r.

3. Warunkiem otrzymania nagrody przez laureata I etapu jest nieodpłatne wystąpienie podczas Dnia Ziemi Kozłowskiej 2023.

4. Wszystkie nagrody w postaci VOUCHERÓW zostaną wręczone podczas imprezy DNIA ZIEMI KOZŁOWSKIEJ 26.08.23r.

ROZDZIAŁ VIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator Konkursu może dokonać zmian w Regulaminie konkursu w czasie do upływu terminu przesyłania Formularzy konkursowych. Informacje o zmianie Regulaminu ukażą się na na profilu facebookowym „Dom Kultury Kozłowo”

2. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie, akceptuje i przyjmuje warunki Regulaminu określone w niniejszym dokumencie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nazwisk Laureatów na profilu facebookowym „Dom Kultury Kozłowo ” oraz w wybranych mediach.

4. Organizator zastrzega możliwość odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

KARTA_ZGŁOSZENIA.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 marca uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie powitali Wiosnę.

Wspólnie z prowadzącymi przygotowali część artystyczną. Nie zabrakło piosenek, wierszyków oraz  zachęcających do wspólnej zabawy gier. A, że uczestnicy ŚDS lubią zdjęcia, to z chęcią robili fotki z kolorową Panią Wiosną. Ciekawym punktem spotkania były zajęcia ze śmiechoterapii, które nie tylko poprawiają samopoczucie, ale mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie.

Na koniec uczestnicy wzięli udział w warsztatach robienia palm wielkanocnych, bo w końcu niedługo Święta;)

GALERIA:

O tym, jak duża jest rola sołtysa w codziennym funkcjonowaniu naszych lokalnych społeczności nikogo nie trzeba przekonywać. A przypomniał o tym wójt na uroczystości, którą 11 marca obchodziliśmy w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.
Marek Wolszczak podziękował sołtysom za ich pracę oraz podejmowane inicjatywy. Życząc wszystkiego najlepszego, wręczył sołtysom drobne upominki.
Wszystkie Panie zapraszamy na wyjątkowy spektakl z odrobiną magii w tle. Na scenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu zaprezentuje się iluzjonista Łukasz Ogonowski. O oprawę muzyczną zadba zespół Wrzos. Gwarantujemy wspaniałą atmosferę.
Zapraszamy 11 marca o godz. 17.00.
dzien kobiet23