Od dnia 1 listopada 2015r. zmiana wysokości świadczeń rodzinnych.

Zasiłek rodzinny:

  1. 89,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  2. 118,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  3. 129,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

  1. urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości 1.000,00zł,
  2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00zł miesięcznie,
  3. samotnego wychowywania dziecka - dodatek przysługuje w wysokości 185,00zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 265,00zł, nie więcej niż 530,00zł na wszystkie dzieci,
  4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - dodatek przysługuje w wysokości 90,00zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
  5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 80,00zł, na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 24 roku życia - 100,00 zł,
  6. rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowo, w wysokości 100,00zł na dziecko,
  7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - który przysługuje:

a) w związku z zamieszkaniem w internacie, bursie, na stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – 105,00zł miesięcznie na dziecko, albo

b) w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 63,00 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.