Od dnia 01.10.2015 roku zmiana wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

  • dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości – 643,00zł;
  • dla osoby w rodzinie w wysokości – 514,00zł;
  • kwota dochodu za 1ha przeliczeniowy w wysokości - 288,00zł.

Od dnia 01.11.2015 roku zmiana wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego:

  • 674,00zł na osobę,
  • 764,00zł na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności