1
Idąc z duchem czasu i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego społeczeństwa, które coraz więcej spraw załatwia przez Internet, Gmina Kozłowo realizuje projekt „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo”
 
Celem ogólnym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy.
 
Wartość ogółem: 1 500 744,93
Wydatki kwalifikowalne: 1 495 441,06
Dofinansowanie: 1 271 124,90
Wkład UE: 1 271 124,90
 
Przewidziano realizację następujących zadań/etapów:
- Opracowanie studium wykonalności,
- Pełnienie nadzoru przez inżyniera projektu,
- Wdrożenie systemów teleinformatycznych i uruchomienie e-usług na 3 i 5 poziomie dojrzałości oraz udostępnienie informacji publicznej poprzez zakup usług informatycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- Zakup środków trwałych, tj. niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania,
- Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
- Prace modernizacyjne,
- Szkolenia,
- Działania promocyjne.
W wyniku realizacji powyższych etapów zwiększona zostanie zdolność Gminy Kozłowo do usprawnienia spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych, jak również realizacji zadań publicznych on-line i udostępniania informacji sektora publicznego
W projekcie zaplanowano:
- wdrożenie 16 e-usług charakteryzujących się wysokim walorem powtarzalności i wysokim poziomem
- uruchomienie 5 systemów teleinformatycznych:
a) Centralna platforma e-usług mieszkańca;
b) Zmodernizowany system dziedzinowy;
c) Elektroniczny system obiegu dokumentów;
d) System informacji przestrzennej;
e) System e-dziennik.
Uruchomione systemy będą wspomagały realizację zadań publicznych przez Gminę Kozłowo i wpływać będą pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu.
Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba urzędowych spraw załatwianych elektronicznie przez grupę docelową projektu – obywateli i biznes z terenu Gminy Kozłowo, dzięki czemu nastąpi usprawnienie procesów administracyjnych gminy i uproszczenie obowiązków urzędowych ciążących na klientach urzędu.
1