Już niedługo kolejne dwie drogi gruntowe, tym razem w Kozłowie i  Kownatkach będą miały nawierzchnię asfaltową. A wszystko dzięki dotacji pozyskanej przed gminę.

16 lutego wójt Marek Wolszczak  podpisał z Grzegorzem Kierozalskim, dyrektorem Krajowego Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa, oddział w Olsztynie umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo – jezdnych, zlokalizowanych w granicach działek: 1) nr 9/9 obrębu Kownatki, w miejscowości Kownatki, 2) nr 660/1 obrębu Kozłowo, w miejscowości Kozłowo”. 

Gmina otrzymała 499 982,60 zł dofinansowania, co stanowi 100 % wartości zadania. Prace mają się zakończyć do 31 października 2023 r.