W lutym i marcu na terenie Gminy Kozłowo odbywały się walne zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Walne zebranie jest  najwyższą władzą w stowarzyszeniu. Do kompetencji walnego zebrania należy między innymi: rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej, uchwalanie absolutorium dla zarządu, przyjęcie rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu.

Zwołano walne zebrania  w Ochotniczych Strażach Pożarnych w: Szkotowie, Sarnowie, Januszkowie, Kozłowie i Krokowie. Podsumowano działalność stowarzyszeń w 2018 roku.

W strażackich zebraniach uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjnych samorządu Gminy Kozłowo, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

GALERIA: