Zasada"złotówka za złotówkę".
Od 1 stycznia 2016 roku nastąpi zmiana zasad przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku.

Zmiana przepisów spowoduje, że od 2016 roku osoby, które otrzymują zasiłki rodzinne po przekroczeniu progu dochodowego nie zostaną pozbawione całkowicie zasiłku, tylko jego części w kwocie przekraczającej próg dochodowy. Jest to tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Obecnie prawo do świadczeń przysługuje osobom, które spełniają kryterium dochodowe wynoszące 674 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo 764 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Przekroczenie choćby o złotówkę tego progu dochodowego powoduje utratę świadczenia.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami przekroczenie progu dochodowego nie spowoduje zupełnej utraty zasiłku rodzinnego, lecz tylko jego pomniejszenie – dokładnie o taką kwotę, o jaką przekroczono próg dochodowy.
Przekroczenie nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń. Wypłata świadczenia może nastąpić, jeżeli ustalona kwota będzie wyższa lub równa 20 zł.

Nowe prawo będzie dotyczyło zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

- z tytułu urodzenia dziecka,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Nowość !!! Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie wynosić 1000 zł miesięcznie i nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego.

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.