16 grudnia 2015 r. w świątecznie udekorowanej sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie odbyła się XV  sesja Rady Gminy w Kozłowie.

Obecni na sesji byli Wójt Jacek Jankowski, kierownicy referatów i pracownicy Urzędu, dyrektorzy szkół i sołtysi. Gościem był Pan Ryszard Cecot – zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie .

Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Alicja Eidtner. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Wójt Gminy Kozłowo – Pan Jacek Jankowski przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, a Pan Ryszard Cecot poinformował o nowym okresie programowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przekazał na ręce Wójta Gminy Kozłowo statuetkę będącą podziękowaniem Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za jego starania w pozyskiwaniu funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rada Gminy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2030, budżet gminy na 2016 rok, stawki za wodę i odbiór ścieków, dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ponadto podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo, wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA   OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo, zwolnień w podatku od nieruchomości.

Miłą niespodziankę sprawili najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie, którzy wprawili uczestników sesji w świąteczny nastrój poprzez wykonanie kilku piosenek bożonarodzeniowych.

Na zakończenie Przewodnicząca Alicja Eidtner i Wójt Jacek Jankowski złożyli uczestnikom sesji życzenia świąteczne i wszyscy tradycyjnie połamali się opłatkiem życząc sobie zdrowych i wesołych świąt.

Galeria (ilość zdjęć 18)