W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

 Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 - opiece i wychowaniu dziecka

 - prowadzeniu gospodarstwa domowego

 - kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 Funkcjonowanie rodziny wspierającej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi i po odpowiednim przeszkoleniu i pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, pomagać innym. Rodziny te mogą liczyć na zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo, tel. (89) 625-08-34, 625-08-39,625-08-42.