25 czerwca odbyła się LV sesja Rady Gminy w Kozłowo, podczas której radni jednogłośnie udzieli wójtowi Markowi Wolszczakowi absolutorium.

Po wysłuchaniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy radni, bez dyskusji udzieli wójtowi absolutorium. – Dziękuję za udzielone absolutorium. Mam nadzieję, że nasza współpraca nadal będzie przebiegała pomyślnie i razem dokonamy jeszcze wielkich czynów – mówił wójt Marek Wolszczak.

Podczas sesji radni podjęli również uchwały w sprawach: wyrażenia zgód na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości, bezprzetargowego sprzedaży działki, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w Turówku i Januszkowie, zatwierdzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz określenia warunków i tryb finansowania zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu. Nie wyrazili natomiast zgody na sprostowanie oczywistej omyłki piłkarskiej w uchwale w sprawie zamiany nieruchomości.